Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 6.2.2015
DergininWebsitesi: http://dergi.kmu.edu.tr
Dergi Hakkında: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, bilimsel içeriğe sahip sosyal ve ekonomik alanda yapılan çalışmaları yayınlayarak bilime ve literatüre katkı sağlamayı amaçlayan, uzun süredir yayın hayatında bulunan hakemli ve bilimsel bir dergidir.
ISSN: 2147-7833
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar DergisiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 30<%$ Resources: Default, Sayi %>: 30
Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumların...
Yurtiçi Kredi Hacminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye ...
Örgüt Kültürünün Örgütsel Güven ve Özdenetim Üzerine Etkisi...
Klasik Fransız Sosyoloji Geleneğinde Toplumsal Düzenin Yeni...
Yeni Mektep Dergisinde Neşredilen Makaleler Işığında 20. Yü...
Taklit ve Esinlenme Ambalajın Tüketici Satın Alma Kararları...
Şirket İçi Girişimcilik İkliminin şirket Performansına Etki...
Arap Baharı Süreci ve Sömürgelerin Çözülmesi
Sessizlikteki Mobbing: Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasın...
Ütopyalarda Mekân Tahayyülleri: Utopia’nın Mekânı
Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma
Avrupalı Bir Müslüman Olarak İbn Hazm’ın Savaş ve Barış Anl...
Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ...
Açılış-Otellerinde Dönüşümcü, Etkileyici, Tam Serbesti Tanı...
Lojistik Köylerin Önemi ve İntermodal Taşımacılık Faaliyetl...
Talep Tahminlerinde Bulanık Zaman Serilerinin Kullanılmasın...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 31<%$ Resources: Default, Sayi %>: 31
Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü ...
Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Kamu Hastaneleri Çalışanlar...
Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği
Hazır Giyim İşletmelerinde Beden Numaralarına Göre Oluşacak...
Katılım Kültürünün Gelişiminde Kent Konseylerinin Rolü: Kar...
Türkiye’de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Yönetiminde...
Türkiye Turizmi İçin Fırsat Pazarı İran
Karanlık Bir Gelecek Tasavvuru: Sessizlik Kuleleri 2084
Mobbing (Psikolojik Şiddet) ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: ...
Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenme...
Başarılı Zekâ Kuramının Kuramsal Yapısı ve Eğitime Yansımas...
Ortadoğu’da Bölgesel Milliyetçilikler: Mısır Örneği
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 28<%$ Resources: Default, Sayi %>: 28
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX...
Presenteeism (İşte Varolamama) ile Yaşam Doyumu, Fiziksel v...
Kalite Kontrol Grafiklerinden “Shewart, Cusum ve Ewma” nın ...
Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaları...
Lider, Teşkilat, Doktrin'in İflası: Ülkücü Harekette 1980 S...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 36<%$ Resources: Default, Sayi %>: 36
Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe İlişkin Çalışan Algısı: Bir U...
Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına Farklı Bir Bakış: Cittás...
Şehirlerin Rekabetinde Sosyal Sermayenin Önemi Üzerine Bir ...
Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Kariyer Uyumluluğu v...
A Research on the Effectiveness of Activity Audit and Accou...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 34<%$ Resources: Default, Sayi %>: 34
Tüketicilerin Gri Pazar Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştır...
Necdet Şen’in Eserlerinde Yönetim Düşüncesi
Türkiye’de Kadın İstihdamının Gelişimi: Konya- Karaman Örne...
Türkiye’de Kalkınma Planları Çerçevesinde Avrupa Birliği Ka...
Yeniçeriliğin Kaldırılışı ve Sosyoekonomik Sonuçları
Kurumsal İtibarın Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: KTM...
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Denetim Alanında Getirdiği Yen...
Türk Dünyası Gençleri için Kültürel Değişim, Gelişim ve Har...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 33<%$ Resources: Default, Sayi %>: 33
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusun...
Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2
Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarı...
İç Denetimin Yapısal Ve İşlevsel Sorunlarının Türkiye’deki ...
Düşünümsel Sosyoloji Açısından Zygmunt Bauman Sosyolojisi
Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliğ...
İthal Otomobil Satışlarının Döviz Kuru Esnekliği: Türkiye Ü...
Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda...
Strateji Uygulamalarına Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörler...
İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etk...
Türk Futbol Kültürünün Küreselleşme Kavram ve Süreçleri Bağ...
Müşteri Sadakatini Etkileyen Bir Araç Olarak Oyunlaştırma
Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Ka...
Atatürk İlkeleri Türk Milletine Neler Kazandırdı?
Enerji Diplomasisi ve Türkiye
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 32<%$ Resources: Default, Sayi %>: 32
Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etk...
Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ekonomik Özgürlüğün Önemi...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
Hizmetkâr Liderlik Algısının Personel Güçlendirmeye Etkisi:...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 32<%$ Resources: Default, Sayi %>: 32
Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Ni...
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Bel...
Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etki...
Kadınların Boşanma Sonrası Yaşamlarının Psiko-Sosyal Açıdan...
Kırşehir Koşullarında Besi Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmel...
Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yörese...
Türkiye’de Modernleşmenin Süreçsizliği: Hürriyetin Peşinde ...
Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Üniversite Person...
6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belde Beledi...
Kayıt Dışı Ekonomi Bağlamında, Dünya ve Türkiye'de Kayıt Dı...
Turizm Gelirleri ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki ...
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon ...
Özel Sektör ve Kamu Yönetiminde Kariyer Planlaması
Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerin...
The Syrian Refugee Crisis and Turkey-EU Relations: Response...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 29<%$ Resources: Default, Sayi %>: 29
Ekoloji Ekseninde İnsan-Doğa İlişkisi ve Özne Sorunu
Isparta’da Medikal Turizmin Yapılabilirliği Üzerine Bir Çal...
Pazar Kurdu Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Belirle...
Devlet Planlama Teşkilatı’na Sosyalist Planlama Açısından B...
Bilgi Toplumunda İnternetin Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etki...
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan İç Faktör...
Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım: Konya Örneği
Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmele...
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Problem Çözme Beceril...
Kongre Delegeleri ile Yerli Turizm İşletmecilerinin Bakış A...
Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye’de Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Sistem...
Rekabet, Finansman ve Pazarlama Perspektifinden Karaman’da ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 33<%$ Resources: Default, Sayi %>: 33
Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarıya Etkiler...
Karşılaştırmalı Çerçevede Avrupa Parlamentosunda Siyasal Gr...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (20...
Cultural Identity and Media: Screening Practices of Marriag...
Paul Brass ve Seçkinci Etnik Milliyetçilik Anlayışına Eleşt...
Kent Estetik Kurullarının İşlevselliğine Yönelik Karşılaştı...
Kooperatif İşletmeleri Reklam Filmlerinin Tüketici Algısı Ü...
Endüstriyel Makine İmalatı Yapan İşletmelerde Maliyet Siste...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 37<%$ Resources: Default, Sayi %>: 37
Örgütsel Stresin Çalışan Performansına Etkisi: Yerel Yöneti...
Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Deneme...
Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduc...
Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uya...
Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İç Kon...
Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üze...
Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 28<%$ Resources: Default, Sayi %>: 28
Siyasal Pazarlama Uygulamalarının İlk Kez Oy Kullanacak Seç...
Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezle...
Dış Kaynak Kullanımının İşletme Finansal Performansına Etki...
Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi ve İstihbarata Yönelik İlke ve...
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin ...
Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji...
KÜNYE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 37<%$ Resources: Default, Sayi %>: 37
Karaman ve Aksaray İllerinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin...
Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyler...
Yöneticilerin Mizah Tarzının Çalışanların İş Yaşam Kalitele...
Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendiri...