Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 6.02.2015
DergininWebsitesi: http://dergi.kmu.edu.tr
Dergi Hakkında: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, bilimsel içeriğe sahip sosyal ve ekonomik alanda yapılan çalışmaları yayınlayarak bilime ve literatüre katkı sağlamayı amaçlayan, uzun süredir yayın hayatında bulunan hakemli ve bilimsel bir dergidir.
ISSN: 2147-7833
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar DergisiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 29<%$ Resources: Default, Sayi %>: 29
Ekoloji Ekseninde İnsan-Doğa İlişkisi ve Özne Sorunu
Isparta’da Medikal Turizmin Yapılabilirliği Üzerine Bir Çal...
Pazar Kurdu Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Belirle...
Devlet Planlama Teşkilatı’na Sosyalist Planlama Açısından B...
Bilgi Toplumunda İnternetin Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etki...
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan İç Faktör...
Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım: Konya Örneği
Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmele...
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Problem Çözme Beceril...
Kongre Delegeleri ile Yerli Turizm İşletmecilerinin Bakış A...
Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye’de Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Sistem...
Rekabet, Finansman ve Pazarlama Perspektifinden Karaman’da ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 30<%$ Resources: Default, Sayi %>: 30
Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumların...
Yurtiçi Kredi Hacminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye ...
Örgüt Kültürünün Örgütsel Güven ve Özdenetim Üzerine Etkisi...
Klasik Fransız Sosyoloji Geleneğinde Toplumsal Düzenin Yeni...
Yeni Mektep Dergisinde Neşredilen Makaleler Işığında 20. Yü...
Taklit ve Esinlenme Ambalajın Tüketici Satın Alma Kararları...
Şirket İçi Girişimcilik İkliminin şirket Performansına Etki...
Arap Baharı Süreci ve Sömürgelerin Çözülmesi
Sessizlikteki Mobbing: Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasın...
Ütopyalarda Mekân Tahayyülleri: Utopia’nın Mekânı
Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma
Avrupalı Bir Müslüman Olarak İbn Hazm’ın Savaş ve Barış Anl...
Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ...
Açılış-Otellerinde Dönüşümcü, Etkileyici, Tam Serbesti Tanı...
Lojistik Köylerin Önemi ve İntermodal Taşımacılık Faaliyetl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 36<%$ Resources: Default, Sayi %>: 36
Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe İlişkin Çalışan Algısı: Bir U...
Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına Farklı Bir Bakış: Cittás...
Şehirlerin Rekabetinde Sosyal Sermayenin Önemi Üzerine Bir ...
Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Kariyer Uyumluluğu v...
A Research on the Effectiveness of Activity Audit and Accou...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 37<%$ Resources: Default, Sayi %>: 37
Örgütsel Stresin Çalışan Performansına Etkisi: Yerel Yöneti...
Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Deneme...
Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduc...
Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uya...
Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İç Kon...
Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üze...
Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik...
Karaman ve Aksaray İllerinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin...
Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyler...
Yöneticilerin Mizah Tarzının Çalışanların İş Yaşam Kalitele...
Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendiri...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 28<%$ Resources: Default, Sayi %>: 28
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX...
Presenteeism (İşte Varolamama) ile Yaşam Doyumu, Fiziksel v...
Kalite Kontrol Grafiklerinden “Shewart, Cusum ve Ewma” nın ...
Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaları...
Lider, Teşkilat, Doktrin'in İflası: Ülkücü Harekette 1980 S...
Siyasal Pazarlama Uygulamalarının İlk Kez Oy Kullanacak Seç...
Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezle...
Dış Kaynak Kullanımının İşletme Finansal Performansına Etki...
Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi ve İstihbarata Yönelik İlke ve...
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin ...
Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji...
KÜNYE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 32<%$ Resources: Default, Sayi %>: 32
Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etk...
Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Ekonomik Özgürlüğün Önemi...
Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Ni...
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Bel...
Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etki...
Kadınların Boşanma Sonrası Yaşamlarının Psiko-Sosyal Açıdan...
Kırşehir Koşullarında Besi Sığırcılığı Yapan Tarım İşletmel...
Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yörese...
Türkiye’de Modernleşmenin Süreçsizliği: Hürriyetin Peşinde ...
Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Üniversite Person...
6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belde Beledi...
Kayıt Dışı Ekonomi Bağlamında, Dünya ve Türkiye'de Kayıt Dı...
Turizm Gelirleri ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki ...
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon ...
Özel Sektör ve Kamu Yönetiminde Kariyer Planlaması
Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerin...
The Syrian Refugee Crisis and Turkey-EU Relations: Response...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 33<%$ Resources: Default, Sayi %>: 33
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusun...
Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2
Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarı...
İç Denetimin Yapısal Ve İşlevsel Sorunlarının Türkiye’deki ...
Düşünümsel Sosyoloji Açısından Zygmunt Bauman Sosyolojisi
Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliğ...
İthal Otomobil Satışlarının Döviz Kuru Esnekliği: Türkiye Ü...
Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda...
Strateji Uygulamalarına Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörler...
İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etk...
Türk Futbol Kültürünün Küreselleşme Kavram ve Süreçleri Bağ...
Müşteri Sadakatini Etkileyen Bir Araç Olarak Oyunlaştırma
Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Ka...
Atatürk İlkeleri Türk Milletine Neler Kazandırdı?
Enerji Diplomasisi ve Türkiye
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 42<%$ Resources: Default, Sayi %>: 42
An Investigation on Public Relations Activities of Hotel En...
Bankalarda Uzaktan ve Yerinde Şube Denetimlerinin AHP Yönte...
The Impact of Destination Personality and Experience Qualit...
İşgörenlerin Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Zengin Yaşam
Turkey between Secularism and Césaropapism
Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı ile Getiriyi Etkileyen İçs...
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin (e-WOM) Tüketicilerin S...
Endüstri 4.0 Bağlamında Girişimcilik 4.0 ve Başarı Faktörle...
Finansal Kapsayıcılık ve Ekonomik Büyüme: Türkiye için Bir ...
Kamu Personeli Bireysel Performans Değerlendirmesi: “Ağırlı...
Yönetici Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçe...
Türkiye’nin Kuşak Yol Ülkelerine İhracat Potansiyelinin Pan...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
Hizmetkâr Liderlik Algısının Personel Güçlendirmeye Etkisi:...
Olimpiyat Oyunları Tanıtım Filmlerinde Aday Şehir İmajı (20...
Cultural Identity and Media: Screening Practices of Marriag...
Paul Brass ve Seçkinci Etnik Milliyetçilik Anlayışına Eleşt...
Kent Estetik Kurullarının İşlevselliğine Yönelik Karşılaştı...
Kooperatif İşletmeleri Reklam Filmlerinin Tüketici Algısı Ü...
Endüstriyel Makine İmalatı Yapan İşletmelerde Maliyet Siste...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 30<%$ Resources: Default, Sayi %>: 30
Talep Tahminlerinde Bulanık Zaman Serilerinin Kullanılmasın...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 31<%$ Resources: Default, Sayi %>: 31
Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü ...
Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Kamu Hastaneleri Çalışanlar...
Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği
Hazır Giyim İşletmelerinde Beden Numaralarına Göre Oluşacak...
Katılım Kültürünün Gelişiminde Kent Konseylerinin Rolü: Kar...
Türkiye’de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Yönetiminde...
Türkiye Turizmi İçin Fırsat Pazarı İran
Karanlık Bir Gelecek Tasavvuru: Sessizlik Kuleleri 2084
Mobbing (Psikolojik Şiddet) ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: ...
Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenme...
Başarılı Zekâ Kuramının Kuramsal Yapısı ve Eğitime Yansımas...
Ortadoğu’da Bölgesel Milliyetçilikler: Mısır Örneği
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 40<%$ Resources: Default, Sayi %>: 40
İşletmedeki Sosyal Sorumluluk Aktivitelerinin Personel Algı...
Petrol Fiyatları ve Türk Bankacılık Sektörü Getirileri Aras...
Örgütsel Adalet Algısı ve Üretim Karşıtı İş Davranışları Ar...
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Girişimcilik Araştırmaları...
Örgütsel İmrenme ve İmrenilme: Akademisyenler Üzerinde Bir ...
İnsan Sermayesi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Araştırılm...
Yenilenebilir Enerji ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Türkiy...
Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyonla Mücadelede Faiz Oranla...
Mekânsal Planlama ve Kültür Varlıklarının Korunması Bağlamı...
Büyükşehir Belediyelerinin Planlama Altına Aldıkları Rekrea...
Dijital Dönüşümün Örgüt Kültürü Üzerine Yansımaları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 38<%$ Resources: Default, Sayi %>: 38
Kargo Firmaları Hizmet Kalitesinin İçerik Analizi
Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Ölçeği
Kamusal Nitelikli Özel Malların Sunumunda Akıllı Şehirler O...
Örgütlerde İç Denetim Algısı: Kop Bölgesi Üniversiteler Bir...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 34<%$ Resources: Default, Sayi %>: 34
Tüketicilerin Gri Pazar Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştır...
Necdet Şen’in Eserlerinde Yönetim Düşüncesi
Türkiye’de Kadın İstihdamının Gelişimi: Konya- Karaman Örne...
Türkiye’de Kalkınma Planları Çerçevesinde Avrupa Birliği Ka...
Yeniçeriliğin Kaldırılışı ve Sosyoekonomik Sonuçları
Kurumsal İtibarın Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: KTM...
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Denetim Alanında Getirdiği Yen...
Türk Dünyası Gençleri için Kültürel Değişim, Gelişim ve Har...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 41<%$ Resources: Default, Sayi %>: 41
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Acentelerin...
Reel Efektif Kurun Durağanlığı: Bric ve Türkiye
Türkiye’de Finansal Derinleşme Ve Cari Açık İlişkisinin Var...
Neoliberalizm ve Çalışma Hayatının Biyopolitik İnşası
Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve İnterneti Kullan...
Psikolojik Güvenlik ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişki: Ba...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 42<%$ Resources: Default, Sayi %>: 42
The Effect of Emoji Use on Customer Satisfaction in Hospita...
Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Ders Algılarının Vergi B...
Türkiye’de Yayınlanan Entegre Raporların Kalitesi ve Firma ...
Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Dijital Bölünme: EDAS ve MAIRCA...
Structure and Stability of the Kazakhstan Banking System
Küresel Risk, Brüt Portföy Girişleri ve Aktif Fiyatları: Tü...
Un ve Unlu Mamuller Alt Gıda Sektöründeki Firmaların Ar-Ge ...
Fransa’da İslam Karşıtlığının Hukuki Açıdan İncelenmesi
Kuşakların İnternet Alışverişlerinde Algıladıkları Riskler ...
Arıcıların Finansal Okuryazarlık Düzeyi: Bingöl Örneği
Türkiye’nin CDS Primleri ile BİST 100, Döviz Kurları ve Tah...
Tam Serbesti Tanıyan Liderliğin Kişilerarası Çatışma ve İşe...
Otel İşletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşten Ayrılma N...
İnovatif Bir Strateji Olarak Dijital Liderliğin Teknoloji K...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 38<%$ Resources: Default, Sayi %>: 38
Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracatın Büyümeye Etkisi: Panel ...
Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarının Organik Gıda Satın Al...
A Study on the Possible Effects of the Fear of Success and ...
Hükümet Dışı Organizasyonların Kamu Yönetimi Üzerindeki Etk...
Bilişsel Yansıma ve Davranışsal Anomaliler
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 39<%$ Resources: Default, Sayi %>: 39
COVID-19 Pandemi̇ Dönemi̇nde Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n...
Kişisel Verilerin Çevrimiçi Mahremiyet ile İlişkisinin İçer...
Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreçlerinin Karşılaştır...
The Relationship Between Human Capital And The Export of In...
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü: Yerel Yöneti...
Girişimcilik Kültürü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teorik Bi...
Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bürokrasi Kültürü
Meritokrasiyi Kısıtlayan Kayırmacılığın Bir Türü Olarak Nep...
Rekabetçi Bir İş Modeli: Ürün-Hizmet Sistemleri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 33<%$ Resources: Default, Sayi %>: 33
Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarıya Etkiler...
Karşılaştırmalı Çerçevede Avrupa Parlamentosunda Siyasal Gr...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 41<%$ Resources: Default, Sayi %>: 41
Critic ve Mairca Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Ulusl...
Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Fouri...
Dönüştürücü Liderler Çalışanların Ses Davranışlarını Nasıl ...
İlaç Sektöründe Etiğin Kurumsallaşması: Satış Temsilcilerin...
Türkiye’de Kalkınma Ajansları Uygulamasına İlişkin TR42 ve ...
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Rollerini Sahaya Aktarma...
Lojistik Sektörü Özelinde Endüstri 4.0 Farkındalık Düzeyler...
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Yoksulluk Azaltma Et...
Algılanan Hekim Kalitesinin Hekim ve Hastane Bağlılığına Et...
The Relationship Between Organizational Image and Student L...
Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Sürece Dayalı Faaliye...
Sığınmacılara Yönelik Önyargı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanmas...
Saray-ı Hümayun Bekçilerinin 1908 Yılı Maaşları ve Günümüzd...
Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm Gelirleri, Doğrudan Yabanc...
Savunma İhracatı ve İktisadi Büyüme: Küresel Silah Pazarınd...
Verba Docent, Exempla Trahunt : Birinci Meclis ile Fransa U...
Kentsel Hava Hareketliliği Kavramının Gelişiminde İki Öneml...
Toplumsal Cinsiyete Duygusal Bakış
Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Sağlık Politikalarının Oluştu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/24
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 42<%$ Resources: Default, Sayi %>: 42
Türkiye’de Döviz Kuru ve BIST 100 İlişkisi: Zamanla Değişen...
Yeşil Satın Alma Niyetinde Yeşil Reklam, Yeşil Güven ve Yeş...
European Union, Multiculturality and Minority Rights
İran’ın Güvenlik Politikasında Yemen’in Rolü: Tarihsel ve M...
İntihar Vakalarının Ekonomik Faktörler ile İlişkisi: Panel ...
Determination with Gene Expression Programming of the Relat...
İtalyan İrredentizmi ve Güney Tirol Sorunu