Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education
Dergi Kayıt Tarihi: 2.08.2013
DergininWebsitesi: http://eku.comu.edu.tr/eku/index.php/eku/index
Dergi Hakkında: 9 yıldız düzenli olarak çıkan hakemli elektronik bir dergidir.
ISSN: 1304-9496
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in EducationEğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
VALUES EDUCATION PROBLEMATIC: DETERMINING THE STATUS ACCORD...
TEACHERS’ LEVEL OF COMPLIANCE TO ETHICAL VALUES BASED ON SE...
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL CLASSROOM TEACHERS ABOUT DISTRI...
SCHOOL AS IF A WORKPLACE: EXPLORING BURNOUT AMONG HIGH SC...
ADAPTATION OF WEB USERS SELF-EFFICACY SCALE (WUSE) TO TURK...
INVESTIGATION OF “PERSONAL EPISTEMOLOGY” AND “SELF-PERCEP...
UNIVERSITY STUDENTS’ SATISFACTION LEVEL AND RELATED VARIAB...
THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS ON PRACTICES AND BELIEFS OF...
A STUDY OF THE INTEREST AND VIEWS TOWARDS SOCIAL STUDIES ED...
PRESCHOOL EDUCATION PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON MULTILING...
THE EFFECTIVENESS OF COMMUNITY SERVICELEARNING IN TEACHER T...
THE EVALUATION OF RESPONSIBILITY EDUCATION APPLICATIONS OF ...
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ OPI...
KNOWLEDGE OF MATHEMATICS TEACHERCANDIDATES ABOUT THE CONCEP...
SECONDARY SCHOOL READING HABIT SCALE: VALIDITY AND RELIABIL...
EXPLICIT-REFLECTIVE INSTRUCTION OF NATURE OF SCIENCE AS EMB...
SOCIAL REPRESENTATIONS OF GIFTEDNESS IN TURKEY
EVALUATION OF THE ACQUISITION OF SKILLS DIRECTLY OFFERED IN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı ...
Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonel İnançları ve Matematik...
Elektrik/Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinin Problem Çöz...
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegr...
Eleştirel Okuma Eğitiminin Üst Bilişsel Okuma Stratejileri ...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki ...
Türkiye’de Üstün Zekalı Öğrenciler İçin Eğitimsel Programla...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Ç...
Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği: Geçerl...
Cebir Konusuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışmas...
E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geç...
Uygulama Topluluğu Bağlamında İntegral Hacim Problemleri Çö...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk d...
Web tabanlı ölçme ve değerlendirme ortam tasarımı: Bir görs...
Eğitimde teknoloji entegrasyonu
Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı...
Öğretmen adaylarının BİT kullanımına yönelik davranışsal ni...
İnternet’te bilgi kirliliği ölçeğinin geliştirilmesi ve uyg...
İki farklı içerik akışında sunulan eğitsel videoların görse...
Akademik personelin emeklilikleriyle ilgili görüş ve beklen...
Türkiye'deki örgütsel davranış çalışmalarının analizi
Sınıf öğretmeni adaylarının medya ve televizyon okuryazarlı...
Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin Türkiye fiziki c...
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üze...
Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalı...
Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretim
Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osman...
Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri
Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına giren ergenlerin “ben...
Türk EFL bağlamında yazma öğretimini iyileştirme aracı olar...
E- zorbalık ölçeği ve e-mağduriyet ölçeğinin Türkçe formlar...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türk dili ve edebiyatı eğitiminde ölçme ve değerlendirme uy...
Probleme dayalı öğrenme uygulamalarının incelenmesi: Öğrenc...
Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: etkileşimli keli...
Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram haritaları...
Yaratıcı dramanın 4-5 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ...
Model okulların kaynaştırıcı sınıflarında öğretmenlerin uyg...
Kuvvet ve hareket konularında bireysel ve grupla argümantas...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli bilgi ...
İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenm...
4+4+4 Kesintili zorunlu eğitim sisteminde 5. sınıf öğrencil...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Eğitim Felsefesi ile İlgili Bir Farkindalik Çalişmasi: İnsa...
Öğrencilerin Ürettiği Testler ve Onların Yabancı Dil Olarak...
Dil Hazırlık Okulu Tasarımı: Bir Örnek Çalışma
Epistemological Beliefs of Prospective Music Teachers / Müz...
Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabu...
Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tut...
Çevrimiçi Okumayı Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metin...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Lise öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları üzerine bi...
Türkiye ve Singapur ana dili öğretimi programları üzerine k...
Eleştirel okuryazarlıkla ilişkilendirilmiş Türkçe derslerin...
Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlık becerileri...
Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ölçeği: Gelişti...
Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ
Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğr...
Türkçe ve beden eğitimi öğretim programları ile bütünleştir...
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yabancı di...
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğ...
Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başar...
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değeri...
Öğretmen adaylarının elektromanyetik kirlilik farkındalıkla...
Fen öğretmenlerinin öz-yeterlilikleri, çalışma ortamları ve...
Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin okul öncesindeki okuma...
Bağdaşıklık ilişkilerinin yabancı dil öğrenen Türk okuyucul...
Ergenlerin yaşam doyumunu algılanan okul yetersizliğinin, s...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Fen bilgisi öğretmen adaylarının derslerinde BİT kullanmaya...
Pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterlili...
Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen adaylarının...
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesl...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bürokratik Okul Yapısı ile Öğretmenlerin Akademik İyimserli...
Okul Müdürlerinin Rol Öncelikleri
Öğrencilerin Yazılı Bilimsel Argüman Oluşturma ve Değerlend...
Nasıl İkna Ediliyoruz? İkna Edici Metin ve Yapısı
Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bloglarında Kull...
“İlgi” ve BÖTE Öğrencilerinin Çalışma Alanlarındaki Önemi
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Adaylarının Teknoloji...
Uzaktan Eğitimle Verilen Programlama Dilleri Dersinin Öğren...
Emily Dickinson'un 'The Brain is Wider Than the Sky' Adlı E...
Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğ...
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Van Hiele Geometrik Düşü...
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen G...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini De...
Çoklu Ortam Yazılımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi
Facebook Kullanım Amaçları İle Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri...
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik ...
Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğreti...
Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik...
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Fizyoloj...
İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Durumu
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geçişlilik Düşüncesi İle ...
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları Üzerine...
Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyar...
Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği...
Ebeveyn Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Açıklayıcı Bir...
Matematik Tarihi Matematik Eğitiminde Neden Kullanılmalı?
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandığı ASOAT ve YO-DE Okum...
Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik ...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Şehir Kavramını Algılama Düzeyle...
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRETİMLE YÖNLENDİRMENİN METAB...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Türkiye’deki Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığını Yordayan De...
Öğretmen Adaylarının Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullan...
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Kav...
Okul Öncesi Dönemine Yönelik Görsel Algilama Ölçeği’nin (GA...
Türkiye’de Yalnızlık Üzerine Yapilan Tezlerin Cinsiyet Bağl...
Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitl...
Devlet Üniversitelerinde Çalışan Türk İngilizce Öğretmenler...
Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği Geçerlik ve Güven...
Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyeti: Denetim Odağı, Cinsiyet...
İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-ö...
Eğitimde teknoloji politikaları: Türkiye ve bazı ülkeler
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ah...
Facebook Kullanımı Hakkında Lise Öğretmeni Görüşleri: Öğret...
Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma ve Ozon Tabakasının ...
Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçe...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Challenges Encountered In The Teaching of Units in The Prim...
Food Footprint In Daily Life: Opinions About The Consumptio...
The Effects of Cartoons Prepared by Pre-Service Science Tea...
Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Contex...
The Metacognitive Awarenesses of Pre-Service Secondary Scho...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Standart ve Solo Taksonomisine Dayalı Rubrikler Hakkındaki ...
5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Seçmeli ...
Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ah...
Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Bir Çalışma
Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğün...
Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin ...
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin...
Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğre...
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİ İHTİYAÇLAR...
Kariyerlerinin Başındaki İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaş...
Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemedeki Yaklaş...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yansıtıcı düşünme etkinlikleriyle destekli tam öğrenme mode...
Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri ye...
Eleştirel düşünme becerisine yönelik yapılan tezlerin eleşt...
İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk pro...