Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 23.02.2015
DergininWebsitesi: www.epod-online.org
Dergi Hakkında: Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir. Dolayısıyla bu derginin sayfalarında •Özgün bilimsel araştırmalara, •Metodolojik gelişmelere, •Tartışma yazılarına, •Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine, •Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
ISSN: 1309-6575
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme DergisiEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Geçmişten Günümüze Geçerlik
Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel-Haenszel ve L...
LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Ya...
Ölçek Geliştirme Konulu Doktora Tezlerinin Test ve Ölçek Ge...
Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıl...
Genellenebilirlik Kuramı Karar Çalışmalarında Kullanılan Fa...
Çoklu Özellik-Çoklu Yöntem Analizlerinde Kullanılan Farklı ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem...
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz Yeterlik Algılar...
Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu: Geçerlik ve Güv...
Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerin...
Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Kar...
Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenm...
PISA2009 Öğrenci Anketi Tutum Maddelerinin Kültüre Göre Değ...
Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Ka...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Sunulmasında T...
Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özellikler...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin G...
Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test ...
Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu: SBS Örneği
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Varolan Ölçek Geliştirme Yöntemleri ve Ölçme Kuramları Psik...
Genellenebilirlik Kuramında Dört Facetli Karışık Desen Kull...
Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe...
2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme P...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon T...
Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı
Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Veri Sorunu
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Comparison of Different Estimation Methods for Categorical ...
İçerik Ağırlıklandırmasının Maddeler-Arası Boyutluluk Model...
Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nu Türkçe’ye U...
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğren...
Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İk...
Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Dayalı Bir Veri Ana...
Bilgisayar Okuryazarlığı Testinin Bilgisayar Ortamında Bire...
A Diagnostic Comparison of Turkish and Korean Students’ Mat...
Kayıp Veri Sorununun Çözümünde Kullanılan Farklı Yöntemleri...
5. Sınıf Seçmeli Ders Tercihlerinin Sıralama Yargıları Kanu...
Türkiye’deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının ...
Test Boyutluluğunun Analizinde Kullanılan Programların İnce...
Applying Item Response Theory Models to Entrance Examinatio...
Farklı Boyutluluk Özelliklerindeki Basit ve Karmaşık Yapılı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Impact of Answer-Switching Behavior on Multiple-Choice Test...
Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknoloji...
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada Başar...
Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bil...
Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Uygulanmış Ol...
Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Doktora Yeterlikler Çerçevesinde Öğretim Üyesi, Akran ve Öz...
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevler...
Internet Bağımlılığının CHAID Analizi ile İncelenmesi: Van ...
Örtük Sınıf Analizi ile Bir Örnek Uygulama
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Dü...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
A Cross-National Comparison of Intra-Class Correlation
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama...
Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Örnek Bir Uyg...
Test Eşitleme : Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Forml...
Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde E...
Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri
Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Alt Testinin Mad...
Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve TI...
Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Mode...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Ölçme Eşdeğerliği
İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aş...
Psikometrik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Anlamları le ...
Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Mo...
Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakk...
Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ö...
Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kulla...
Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Pua...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Açık Uçlu Maddelerde Farklı Yaklaşımlarla Elde Edilen Puan...
Performans Görevinin Akran Gruplar ve Öğretmen Yaklaşımlar...
Ölçekleme Yaklaşımlarının Madde ve Birey Sıralamaları Açıs...
Farklı Örneklem Büyüklüklerinde ve Kayıp Veri Örüntülerinde...
Puanlayıcı Niteliklerinin Kesme Puanlarının Belirlenmesine ...
A Review of Higher-Order Factor Analysis Interpretation St...
Öğretmen Adaylarının Başarılarının Değerlendirilmesinde Te...
Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri ...
Karma Testlerin Eşitlenmesinde MTK Eşitleme Yöntemlerinin ...
İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına ...
Madde Tepki Kuramına ait Parametrelerin ve Model Uyumların...
An Analysis of the Resilient Students’ Profile based on PIS...
simulate_CAT: A Computer Program for Post-Hoc Simulation f...