Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 21.04.2011
DergininWebsitesi: http://www.pegemdergi.net
Dergi Hakkında: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN 1300-4832) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.
ISSN: 1300-4832
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiKuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecaz...
Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrencileri...
Okul Yöneticilerinin Özyeterlik Algıları ile Çatışmayı Çözm...
Genel Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve İdeal Okul A...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Eğitim Yönetimi Doktora Eğitiminde Uygulama Temelli Bir Ya...
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okuma Alışkanlıkları
Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS Programının Değerlendir...
Okul Yöneticilerindeki Adalet ve Liyakat ile Öğretmenlerdek...
Sanatsal Denetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Milli Eğitim Örgüt Sisteminde ‘Kayıt Alanı’ (Hinterland) Uy...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Okulun Bürokratik Yapısı ile Sınıf Öğretmenlerinin Profesyo...
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlere Dayalı Yönetim ...
Okullarda Stratejik Planlama Algısı Ölçeği ile Stratejik Pl...
Dağıtımcı Liderlik Envanterinin Türkçe Uyarlaması: Geçerli...
İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ile Örgütsel Sağlık Ar...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Okul Müdürlerinin Atanmaları Sürecinde İdari Yargı Kararlar...
Towards a New Understanding of University through Metaphors
Öğretmen Algılarına Göre Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel ...
İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davr...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmenlerin Dedikodu ve Söylenti Mekanizmasına İlişkin G...
Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Gör...
Üniversite Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin...
Foucault’un İktidar Analizi Bağlamında Eğitim Yönetimine İ...
Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyas...
Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulamasına İliş...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik ile Lider-Üye Etkileşim...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Şiddet Türlerine Yönelik G...
İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik (Bir Durum...
Empatik Sınıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin L...
Ortaöğretim Kurumlarında Güvenlik
Eğitim Denetmeni ve Bakanlık Denetmeni İmajları Üzerine Ka...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Başarılı İlköğretim Okulu Müdürlerinin Zaman Yönetimi Stra...
Üniversitelerde Sınıf Öğrenme Çevresinin İkinci Mertebeden ...
Okul Müdürlerinin Sosyal Sermaye Liderliği Davranışlarının ...
Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Ar...
Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Ö...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi
Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfet...
Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği: Türkçeye Uyar...
Öğretmen Adaylarının Okul, Okul Yönetimi ve Türk Eğitim Si...
Mekanik-Organik Örgütsel Yapı Değişkenleri Perspektifiyle 6...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Okul Müdürlerinin İnisiyatif Alma Düzeyleri ile Öz-Yeterlik...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulun Değişime Açıklığı i...
Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeğinin Eğitim Örgütlerind...
Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri ile Öğretme...
Okul Müdürlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Algı ve ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikol...
Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uy...
Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenle...
Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışları ile Ö...
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilimsel Bilgi ve Batılı ...
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul ve İş Yaşamına Yönel...
Eğitim Denetmenliğinde Kadın Olmak: Mesleğe İlişkin Düşünc...
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Destekleyici Davranışları ile...
Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yordayı...
Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Okulun...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişki...
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Raporla...
Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Ö...
Öğrenci Görüşlerine Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretme...
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına...
Lise Müdürlerinin Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına İliş...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi Üzerindeki Etkileri
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İçsel Motivasyonları ve Ö...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlkokullarda Çalışan Öğretmenlerin, Maarif Müfettişleri ve ...
İlköğretim Okullarında Müdürlerin Kullandıkları Etkileme Ta...
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algıları...
Eğitim Yönetimi Alanında Bilgi Üretim Süreci: Eğitim Yöneti...
Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik Ölçe...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikol...
Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uya...
Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenle...
Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışları ile Öğ...
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygul...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Lise Öğrencilerinin Siber-Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin Ba...
Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Dağıtılmış Liderliğin Okullardaki Görünümü: Bir Yapısal Eşi...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışm...
Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Mobbinge İlişkin Hizme...
Etik İklim ile Öğretmen ve Öğrencilerin Güven ve Motivasyon...
Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?
Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algılarının İnc...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Okul Kültürünün Sembolik Açıdan Çözümlenmesi: Etnografik Bi...
Öğrencilerin Gözüyle ‘Yeni Üniversite’ Kavramı
Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması:...
Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerinin “Üniversite” Kavram...
Okul Liderlerinin Web Tabanlı Yetiştirilmesinde Problem Tem...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Öğretmen Adaylarının Okul Yaşam Kalitesi ve Okula Yabancıla...
E-Öğrenme Sistemlerinin Kullanımı Sürecinde Karşılaşılan Sı...
İlk Defa ve Yeniden Okul Müdürü Görevlendirilmesi: Sözlü Sı...
Kadın Öğretmenlerin Ailevi Sorumluluklarının Kendilerini Ge...
Politik Beceri Envanterinin Eğitim Örgütlerinde Geçerlik ve...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Ortaö...
Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yöne...
Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Ör...
Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Standartlarına İliş...
Üniversitelerde Eğitim Yöneticilerinin Yöneticilik Davranış...
Öğretmen Adaylarının Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öğretmenlerin İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişki...
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenmeye Yönelik Tutumlar...
Öğretmenlerin Okullarda Mesleki Çalışma İlişkileri Hakkında...
İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerl...
Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yö...
İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Öğretmen-Öğrenci İlişkileri...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlk ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becer...
Okul Yöneticilerinin Takım Liderliği Davranışlarına Yönelik...
Öğrencilerin Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Rehber...
Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşler...
Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İl...
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar...
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümleri ...
Kitap İnceleme
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Türkiye’de Öğretmen İstihdamı Politikalarının Değerlendiril...
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile...
Özel ve Devlet Okullarında Çalışan Müdürlerin Öğretim Lider...
Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Öğretm...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve G...
Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları ...
Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Okul Büyüklüğü ve Disip...
Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlkokul Yöneticilerinin Etik...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Okullarda Dumansız Hava Sahası Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma...
Okulların Akademik İyimserlik Düzeyi ile Öğretmenlerin Örgü...
Change in Higher Education and a Core Value: Academic Freed...
Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Yönetic...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlar...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri...
Kız Meslek Liselerine Olan Bireysel Eğitim İstemini Etkiley...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğin...
Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Aka...
Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizl...
İlköğretim Müfettişlerinin Öğretim Yılı Sonu Raporlarına Gö...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranış Düzeyleri...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Gör...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel ...
İlköğretimde Öğretmen, Müdür ve Müfettişlerin Kadın Yönetic...
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme Dav...
Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri ve Mesleki Özyete...
İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim ve Örgüt Sağlığının Ö...