Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 26.05.2012
DergininWebsitesi: www.tekedergisi.com
Dergi Hakkında: Uluslararası TEKE Dergisi 3 ayde bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide dil, edebiyat, kültür, tarih, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri ve alan eğitimi gibi sosyal bilimlerin bütün didiplinlerine ait makaleler ve eser tanıtımlarına yer verilmektedir.
ISSN: 2147-0146
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) DergisiUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Karı Çor Tigin Yazıtı
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şecer...
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlüleri...
Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucul...
Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçe...
Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı
Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine
Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yıll...
Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı
Mitlerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu
Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç v...
Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni
Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nit...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının ...
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenl...
Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinlikleri...
Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Hâcip Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Azerbaycan Türk Edebiyatı Millî Şairi Mirze Elekber Sâbir v...
Turgut Uyar’ın Esrarengiz “Üçyüzbin”i
Karahanlılar Döneminde Sultan ve Devlet Adamları Etrafında ...
Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın Tasavvufî Bir Şiirine Cebbârzâde Mehmed...
Risâle-i Mûze-Dûzluk Üzerine
Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi
Özlem Ayazlı, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı ...
Tenkit ve Teori Konusunda Boşluğu Dolduran Kılavuz Bir Eser...
Vilnius Üniversitesinde “Uluslararası Türk Tarihi ve Kültür...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
(Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından...
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince...
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve A...
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Köl Tigin Anıtının Batı Yüzü Üzerine Görsel Bir Tasarım Den...
Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı
Yenisey Yazıtlarında Ekler
Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş
Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Tür...
İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran E...
Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine
Türkmen Türkçesinde /-Ay/ Ekinin Tezlik İşlevi
Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Gr...
Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: T...
Giritli Hasan İlmî ve Me'âlimü'l-garâm Adlı Divançesi
Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri
Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık K...
Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi...
Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla R...
A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyes...
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğr...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri il...
Postmodernizm ve Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul P...
Toplumsal Dinamizm ve Spor
Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bu...
Kaçkınbay Artıkbayev – XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi (...
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif)...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA
KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU?
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adla...
Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kuru...
Niçin Dinlemiyoruz? Dinleyememe Probleminin Sosyokültürel A...
İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yaz...
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutuml...
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının...
Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırm...
Türkmen Türkçesi Üzerine Bir “Kaynakça” Denemesi
Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlık...
Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif
Ziya Gökalp’ın “Arslan Basat” Şiirine Metinlerarası Bir Bak...
Mehmet Kaplan’ın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğ...
İsmail Hikmet Ertaylan’ın Edebiyat Tarihçiliği
Kurtlar ve Mankurtlar
Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Kore...
Funda Kara ve Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) İnceleme-Metin-Diz...
Gelenekten Sapmaların Kitabı: Osmanlının Görsel Şiirleri
“On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Bilimsel Eserlerde Yer Alan Bazı (Kök)Türk Tipografi Modell...
Yorçı Yazıtı
Dede Korkut Eydür: ‘Oğul, Ol Nesne, Tarıglık Degül Tar Kıll...
Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk D...
Tatar Dili Şivelerindeki Fiilin Bazı Arkaik Geçmiş Zaman Bi...
Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler...
Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Top...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİRLERİNDE KADIN
YENİSEY YAZITLARINDA ÇIKMA HÂLİ
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE MOĞOLCA ARASINDAKİ ORTAK BİR EDAT ‘ELE’
URMEVÎ’NİN TEZKİRE-İ HAZRET-İ BABA ADLI ESERİNDE HİLYE-İ ŞE...
DER- HİKÂYET-İ ELİF ABDÂL
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ORHUN YAZITLARINDA BOYLARI BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI
KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ...
YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELER...
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE ...
TÜRK DİLİNDE RENK ADI +mAn SİSTEMİ VE {mAn} EKİNİN KÖKENİNE...
“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI...
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜN...
MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANIN...
MANAS DESTANI'NDAKİ BAZI SAYI YAPILARI VE SAYI İSİMLERİ ÜZE...
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ SÖZ VARL...
HATIRALAR IŞIĞINDA CENGİZ AYTMATOV VE ESERLERİ
AHMET BAYTURSINOĞLU VE KAZAK CEDİTÇİLİĞİ
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
ATOGLANMY YA-DA ÇAPYKSUWAR? TÜRKMEN AT MEDENIYETI BILEN BAG...
XIX - XX. YÜZYILLARDA NAHÇIVAN EDEBİYATINDA DOĞU ETKİLERİ
MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ
TÜRKÇE İLE RUSÇADA BENZER BİÇİM VE İŞLEVDEKİ BİR EK
AKÇİK / AHÇİK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL
EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE’DE YER ...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DE...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN T...
MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDI...
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLER...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERAR...
ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ...
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA Ç...
SULTAN VELED’İN ORUÇ KASİDESİNE BİR ŞERH: AHMED REMZİ DEDE’...
BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Göktürkçedeki (ny) Runası Üzerine
Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar...
Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki...
Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller
Cicianne Sözü Üzerine
Şair Bir Halk Kızı Yaşar Nezihe Bükülmez
Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı
Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi
Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başar...
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimle...
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejil...
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji...
Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel ...
Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu
Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ...
DEDE KORKUT’TA ķanın-ķamın İLE İLGİLİ YAZIM, AKTARMA VE YOR...
CEHENNEM VE TAMU KELİMELERİ ÜZERİNE ART ZAMANLI BİR DEĞERLE...
-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİ...
+CA EKİ, SIFATIN ANLAMINI GÜÇLENDİRİR Mİ?
MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI...
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE OVNUK BÖLEKLER
BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ...
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI’NA YAZDIĞI ME...
TÜRK DİLİNDE YAZILMIŞ MENSUR MİHR Ü MÂH HİKÂYESİ
HİLMÎ VE CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR ADLI MESNEVİSİ
BATI EDEBİYATINDA TİYATRO ELEŞTİRİSİNİN GENEL SEYRİ
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA ORTAYA ...
TEKE YÖRESİ EFSANELERİNİN YARATILMA ESTETİĞİ
İLERİ DÜZEY YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ZORLANDIKLARI KÜLT...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR
DEDE KORKUT’TA İKİ YAZIM YANLIŞI İLE İLGİLİ İKİ TAMİR TEKLİ...
BİR MUAMMA VE LUGAZ METNİ HAKKINDA
TARİHİ BELLİ OLMAYAN ESKİ ANADOLU TÜRÇESİ METİNLERİNİN TARİ...
il-, èlt-, ilen- FİİLLERİ VE BU FİİLLERDEN TÜRETİLEN KELİME...
NÂBÎ’NİN HAYRİYYE’SİNDE HZ. PEYGAMBER
ŞEYH GALİP’İN ŞARKILARINDAKİ SEN VE BEN KAVRAMLARI ÜZERİNE ...
SEYYÎD VEHBÎ’NİN MANZUM HADİS-İ ERBA’İN TERCÜMESİ
BALKAN SAVAŞLARININ ÇOCUK OYUNLARINA YANSIMASI “ÇOCUK DUYGU...
MOLLA NESREDDİN DERGİSİ VE TÜRKİYE
MAR BAYCİEV DRAMATÜRJİSİNDE MELODRAM TÜRÜNÜN POETİKASI
GÜNÜMÜZ KAZAK ŞİİRİNDEKİ MİTOLOJİK METAMORFOZUN MİLLÎ VE Bİ...
UYGUR ŞAİR BOĞDA ABDULLA
TÜRK HALK NİNNİLERİNDE KADIN DİLİNE AİT METAFORLAR ÜZERİNE ...
MÜZEAL FENOMEN OLARAK FOLKLOR
FOLKLORİK BAĞLAMDA ANLATI: GELENEK, DİL VE YORUM
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARI
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, T...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK, KİŞİLERARASI PROBLE...
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMDAKİ ...
ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ MƏNƏVİ GENOS...
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
YRD. DOÇ. DR. HACER TOKYÜREK’İN ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİ...
DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER’İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK ...
TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYIS...
MEŞALE ADLI ESER ÜZERİNE
ÖYKÜLERİ HÜZÜNLE SARMALAMAK
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN...
ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİ...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZE...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Trakya ve Rumeli Türkçesi Ağızlarında İken Zarf Fiilinin İş...
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı
Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler
Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler
Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde ...
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bi...
Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve ...
Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası
Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler
Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Neca...
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Fa...
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinli...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Fa...
Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı
Orhun Yazıtlarına Dokunmak
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyu...
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü...
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve “Makaleler - 2 (Seçme Ara...
Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-191...
Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ...
Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Q...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN MEŞHED N...
DEDE KORKUT KİTABINDAKİ BİR SÖZCÜKTEN (BOY) HAREKETLE “BO, ...
YENİSEY YAZITLARI ARASINDA BİR ÇİN AYNASI: E 77
IRK BİTİG: TOPLUMSAL İYİ VE TOPLUMSAL KÖTÜNÜN İNŞASINDA İDE...
TÜRKİYADA “MANAS” EPOSU BOYUNÇA BASILGAN EMGEKTERDİN BİBLİO...
TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER
YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARI...
ÂŞIK ÇELEBİ’NİN ARAPÇA, NEV‘ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN TÜRKÇE ŞAKÂİKU’...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da E...
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigr...
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri
Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu
Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından K...
Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar
Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler
İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkin...
Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları
Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Siste...
Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: “Ö” Ün...
Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki...
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındak...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgi...
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Xx. Yüzyılın Başlangıcında Tiflis'te Müslüman Kızların Eğit...
Abdurrahim Karakoç
Terekeme-Karapapah Türkleri Kaynakçası
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BURSALI LEVHÎ VE Mİ’RÂCİYYE’Sİ
ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNDEN HAREKETLE ABDÜLMECİD SİVASÎ’...
MAHMUT YESARİ’NİN ROMANLARINDA İSİM - İÇERİK İLİŞKİSİ
AHMET ALTAN’IN ÜÇ ROMANINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MİZACI...
TARİHSEL BİLİNÇ AKTARIMI BAĞLAMINDA GÜLSEVİN KIRAL’IN ESERL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kull...
Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti ‘?’ Üzerine
Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+...
Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Ku...
Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları
Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üze...
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Dest...
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevl...
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıkla...
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerl...
Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ALTAY, YENİSEY ve MOĞOLİSTAN YAZITLARI ÜZERİNE NOTLAR
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’E GÖRE İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE...
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN AĞAYIL VE KAYTABAN KELİMELERİN...
ŞAMANİZM
KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EDATLARININ İST...
AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ
1916 YILINDAKİ KIRGIZ MİLLÎ MÜCADELESİ: ÜRKÜN
AŞKIN DOĞU VE BATI YANSIMALARI OLARAK FUZÛLÎ’NİN LEYLA VE M...
ESTETİK SÜREÇ ÇÖZÜMLEMESİ YAHUT TEVFİK FİKRET’İN HEYKEL-İ G...
VUSLAT VE DENGE: DÜRDANE HANIM VE İNTİBAH ROMANLARINDA ANLA...
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN KARI KOCA MASALI ADLI ESERİNDE EVLİ...
FAZIL AHMET BAHADIR’IN “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” ADLI ŞİİRİNİN...
JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE TÜRÜNDEKİ METİNLER...
“AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SER...
DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞK...
PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN VE PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNL...
DOÇ. DR. SERKAN ŞEN’İN “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ” ADLI ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DEDE KORKUT İPEK YOLU’NDA
DEDE KORKUT KİTABI’NDA HAYVANLA İLGİLİ KELİMELERİN TASNİFİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA SESLETİM BECERİLERİNİN GELİŞ...
YUNUS EMRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİ’NDE YER ALAN METİNLERİN TÜR...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLER...
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KİP
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA...
TARİH EĞİTİMİ VE VATANSEVERLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE MASAL KULLANIMI
GIAMBATTISTA VICO: TARİHSEL BİLGİ VE İNSAN DOĞASI SORUNU
PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY...
ÖMER ZÜLFE’NİN ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE ADLI ESERİ ÜZ...
ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ ADLI ESER ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
TARIHÎ TÜRK DİLİNİN YABANCI KAVRAMLARI KARŞILAMADA YETKİNLİ...
KUTADGU BİLİG’DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞ...
CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİ...
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAM...
TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRL...
-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ...
MANAS DESTANI’NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ, KOYUN / KOÇ KÜLTLE...
TUVA TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME EDATLARI
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK...
TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE ...
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELA...
DİLBİLGİSEL OLUMSUZLAYICILAR
YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZE...
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I
SIDKÎ BABA DİVANI’NDA YER ALAN “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ...
EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI
XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZER...
KELOĞLAN MASALLARINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK İLETİLER
BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DE...
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞ...
KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMA...
“ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZY...
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ’NDEN SÜMERLERE
HAROLD BLOOM - ETKİLENME ENDİŞESİ: BİR ŞİİR TEORİSİ
DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİN...
DOÇ. DR. AKARTÜRK KARAHAN’IN ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR ADLI ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BİLGE KAĞAN YAZITI’NDAKİ “kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g : b(ä)gl(...
DUNHUANG VE TUVA’DAKİ TÜRK RUNİK METİNLERİNDE BULUNAN MANİH...
DÜNYA MİRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI İLE KÜMBETLERİN LİDAR...
TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARI İÇİN BİR METOT ÖRNEĞİ: CODEX CUMAN...
MANAS (SEMETEY) DESTANI’NDA GEÇEN TÜRK KELİMESİ VE KAHRAMAN...
EKSİK KALMIŞ BİR NOT: DEDE KORKUT’TA GEÇEN bahrî ve hotaz K...
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlan...
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ METAFORLAR
KÖROĞLU DESTANININ HALEP KOLU AMASYA RİVAYETİNİN VARYANTLAŞ...
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE YALANCI EŞ DEĞE...
OLUMSUZLUK BAŞLATICISI OLARAK her ne kadar .... –sA/(i)sA (...
TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER
ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜ...
MİHRÎ HATUN’UN “BEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNDÜRDÜK...
ENDERUNLU VÂSIF DİVAN’INDA MİZAH
CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA SAVAŞTA SAVRULAN HAYATLAR
TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR
ABDULHAK HÂMİD TARHAN VE SOHRÂB SEPEHRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TAB...
BÜYÜK TÜRKMEN ŞAİRİ MOLLA NEFES
GÜRCÜ YAZAR İLİYA ÇAVÇAVADZE’NİN “YOLCUNUN YAZILARI” ADLI R...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖZETLEME STRATEJ...
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİL...
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE DAYALI KONUŞMA EĞİTİMİNİN 5. SINI...
KAZAKİSTAN’DAKİ ORTAOKUL ANA DİLİ DERS KİTAPLARINDA YER ALA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU
KARAHANLI TÜRKÇESİNDE -ken ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ALANIN...
GÜNÜMÜZ TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ŞAHIS İFADESİ TAŞIYAN ZARF-FİİL...
KAZAK TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TASNİFİ ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞ
TÜRK KİŞİ ADLARINDA ÖRNEKLENEN SÖZ DİZİMSEL YAPILAR
BABURNÂME’DE HOCA UBEYDULLAH AHRAR
MAHDUMKULU’YU ANLAMAK: A. ZEKİ VELİDİ TOGAN ÖRNEĞİ
KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN BEYNAMAZ DESTANI İSİMLİ...
KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA ON SEKİZ BİN ÂLEM MEFHUMU
GAUTIER’İN İSTANBUL VE HAŞİM’İN FRANKFURT SEYAHATNAMESİ ADL...
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’IN Ş. KUTLU TARAFINDAN SADELEŞTİRİLMİŞ...
ANLATI METİNLERİNDE SIRALI DÜZENE BAĞLI DÖNÜŞÜMLER VE REFİK...
DEVLET ANA’DA DİN
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANININ SORUNLARI VE ROMANDA YENİ AÇILIMLAR
KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ
OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR
TÖLÖGÖN KASIMBEKOV’UN CETİLGEN KURAK (OLGUN NESİL) ROMANIND...
ULUPAMİR KIRGIZLARINDA EVLİLİKLE İLGİLİ GELENEKLER
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİNDE MİZAHİ DESTANLAR
NEVRUZ VE SUMER BEREKET KÜLTÜ AYNI KAYNAK DEĞİL Mİ?
TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ TEZLERDE EĞİTİM DENETİMİ
KISA AZİM (SEBAT) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK ...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA ...
5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA KARŞI TUTUM VE MOTİVA...
ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
ANA DİLİ KONUŞURU OLMAYAN ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE YA...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARININ BELİR...
CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM STRAT...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ORHUN YAZITLARI DİPLOMATİK BAKIMDAN HANGİ GRUBA GİRER?
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRKÇE VE KOMŞU DİLLERDE ORTAK BİR MECAZLAŞMA ÖRNEĞİ
İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ...
ADDAN SIFAT YAPAN EKLERİN ANLAMSAL İŞLEVLERİNİN BELİRLENMES...
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II
KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU
SÖZLÜKLERDE GÜVENİRLİK: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE BEN, SEN, O, BİZ, ...
ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
KAZAK TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AKRABALIK VE YAKINLIK TERİMLER...
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖR...
ESRÂR-NÂME-İ ÂŞIKÂN’DAKİ BAZI HİKÂYELER
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ
MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN ...
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ALEV ALATLI ROMANLARINDA ÖZNE...
ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLAR...
“ÇOCUKLARA REHBER” DERGİSİNİN KÜTÜPHANE KATALOGLARINDA GÖRÜ...
YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPA...
ONONDAGA KIZILDERİLİLERİNİN KOZMOGONİ MİTİ: KAPLUMBAĞANIN S...
KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR” ADLI UZUN HİKÂYESİNDE HALK KÜL...
GÖÇEBE UYGARLIĞI IŞIĞINDA TÜRK ATININ YETİŞTİRİLMESİ VE MÜL...
TÜRK MÜZİK FOLKLORUNDA ŞİİR, MÛSİKÎ VE RAKSIN TARİHİ BİRLİK...
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZER...
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİKL...
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGI...
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA...
ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATK...
SUHA MERMERCİ’NİN KİTAPLARININ KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN ...
ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ...
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRE...
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERL...
DOÇ. DR. BÜLENT GÜL’ÜN MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ ADLI ESE...
PROF. DR. FERRUH AĞCA’NIN UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI A...
PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ VE YRD. DOÇ. DR. SAMET AZAP’IN TÜR...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİC...
“EB” (b) İDEOGRAMININ MİMARİDE KULLANILMASI VE BEYŞEHİR EŞR...
YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE
TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE UR- / VUR- FİİL...
ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKL...
“TAMTAKIR” PEKİŞTİRMESİ ÜZERİNE
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I
TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİL...
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER
TUVA TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERDE SAYI ( TEKLİ...
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET ED...
FEDAYÎ MEHMED DEDE, MANTIK-I ESRÂR ADLI MANZUM MANTIKU’T-TA...
NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞ...
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN ÇOCUK...
“ESİR ŞEHİR ÜÇLEMESİ”NDE TEMSİL ARACI OLARAK KADIN
SAİT FAİK’İN AYNASINDAN BENLİĞİN YANSIMASI: “PLAJDAKİ AYNA”
NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH ...
KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PRO...
BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI B...
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER ...
6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAK...
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ ...
AMERİKALILARA AMERİKA’DA TÜRKÇE ÖĞRETMEK “AMERİKAN BARIŞ GÖ...
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZ...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇE...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ TÜRK EDE...
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİ...
İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE ...
USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES
TEACHERS’ OPINIONS ON INTERACTIVE WHITE BOARD AND ITS USE: ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE OKUTULAN EDEBİYAT DERS KİTAPLARIND...
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OKUMA PROGRAMININ DİSLEKSİ RİSKİ OLAN B...
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLE...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN ...
TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ HİNDİSTAN’IN KÜLTÜREL TEMASLARI VE TÜR...
DİVANİ MAHDUMKULU ADLI ESER ÜZERİNE
DOÇ. DR. MURAT ELMALI’NIN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİ...
DOÇ. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’IN İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE...
KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ...
TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI ÜZERİNE YENİ BİR ESER
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR Bİ...
TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ
MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANI...
İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI
KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI D...
A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE ...
KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES
TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDA...
YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ
JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİT AŞAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT...
BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA
TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA ...
BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ...
KAYBOLMAKTA OLAN BİR MADDİ KÜLTÜR GELENEĞİ: BURSA’DA TAKUNY...
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ...
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLA...
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM
DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK...
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDAKİ KURGUSAL METİNLERLERDEN HAREKE...
TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL...
REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “KARNAVAL”, “HENÜZ 17 YAŞINDA” ve “...
SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNİN DİL - ÜSLUP VE CÜMLE BİLGİSİ AÇ...
ÖRTÜLÜ ANLAM UNSURLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞ...
TÜRKÇENİN AZ KONUŞULDUĞU BÖLGELERDE İLK OKUMA YAZMA SÜRECİN...
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN ...
PARA VE KREDİ KARTINA İLİŞKİN TUTUMLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN...
SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE MİLLET-İ SADIKA’NIN İZLERİ
SABİR ŞAHTAHTI’NIN SÖZDE “BÜYÜK ERMENİSTAN”: OLGULAR VE KAN...
Dieter MAUE (Bearb.) Alttürkische Handschriften. Teil 19: D...
MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZ...
CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER
GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ Ş...
BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALE...
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE
HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI
ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI
FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜ...
AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLA...
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN ...
TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİN...
OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ
AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI
GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN GAGAVUZ EDEBİYATI ADLI ESERİ ÜZER...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
KUTADGU BİLİG’DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER
DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDĀR VE MANDĀ...
SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-I
UKRAYNACADA TÜRKİZMLERİN KULLANIMI
SALAR TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞ...
MAHTUMKULU’NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA BABASI DÖVLETM...
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN DÎBÂCESİ HAKKINDA B...
XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE HAT MALZEMELERİ
TURANLI’NIN DEFTERİ'NDE YENİ LİSAN HAREKETİ VE TÜRKLÜK MEFK...
YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN “SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİR...
TEVFİK FİKRET VE HÜSEYİN CAVİD’İN ŞİİRLERİNE KARŞILAŞTIRMAL...
MİZANCI MURAD VE “TURFANDA MI TURFA MI?” ROMANINDA EĞİTİM
YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ ...
TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE
TÜRKÇE POPÜLER KÜLTÜR
A. MELEK ÖZYETGİN’İN “İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU...
PROF. DR. ALİ AKAR’IN MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI ADLI ESERİ
MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞ...
BERAT AÇIL’IN KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİ ADLI ESERİ Ü...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
“BÜKLİ” HAKKINDA ON İKİ NOT
HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE EŞ ADLILIK
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAM...
HISTORY OF THE SECOND SEAL OR THE OTHER COPY OF THE “CODEX ...
HAR-NÂME’DE SIFAT FİİL KATEGORİSİ
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER
LÜGAT-I MÜŞKİLÂT-I ECZÂ’DA DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU
BİR YANLIŞ YAZIM tutu’yu, tut EDER; BİR YANLIŞ OKUMA bet’i,...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ESKİ TÜRKLER ÇEK YAZAR MIYDI?
HAREZM TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ KISASU’L-ENBİYA’DA KOŞ SÖZCÜĞÜ ...
KOSOVA VE MAKEDONYA’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARININ BU...
KAZAK TÜRKÇESİNDE AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZER...
YENİ KAZAK NESRİNDE TAHKİYEVİ TÜRLER ÜZERİNE
KAZAK DİL BİLGİNİ KUDAYBERGEN JUBANULI
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE “KİN” EDATI
DİASPORADA KARAÇAY TÜRKÇESİNİN KULLANIMI ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
TÜRKÇEDE ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLER
-IncAz ZARF-FİİL EKİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜNÜ...
-(Y)ACAK SIFAT-FİİL EKİNİN BİRLEŞİK YAPILARDAKİ ÖZEL BİR İŞ...
HİKMET GELENEĞİNDE YAZILMIŞ ĶISSA-I HAZRET-İ İSMĀ‘ÍL
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ...
STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BA...
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE Bİ...
PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DU...
AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM ...
BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ...
ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ ...
PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT...
RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİ...
PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEH...
PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESERİ ÜZERİNE
DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİ...
DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE...
PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK’İN...
BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ÜNLÜ KIRGIZ RESSAM BAİZAK ALİBAYEV VE SANATI ÜZERİNE
TÜM KELİMESİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER
HÂREZM TÜRKÇESİYLE YAZILAN BİR KURʼAN TERCÜMESİ (MEŞHED-ĀST...
KÂBUSNÂME ÇEVİRİSİ ÖZELİNDE ON BEŞİNCİ YÜZYILDAN ON SEKİZİN...
İRAN’DA ŞAHSİ KÜTÜPHANELERDE BULUNAN TÜRKMEN EL YAZMALARI V...
AFGANİSTAN’DAKİ TÜRKMEN VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
KAZAK TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARIYLA OLUŞTURULAN BİTKİ ADLAND...
TÜRKİYE’DE BİR AZERBAYCANŞİNASLIK OCAĞI: AZERBAYCAN KÜLTÜR ...
OLDURGANLIK VE ETTİRGENLİK ÇATI EKLERİNİN İŞLEVLERİ
TÜRKÇEDE “-mIş GİBİ YAPMAK”: -sIn EKİ
“ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...” ÜZERİNE BİR SÖYLE...
TELHÎSÜ'L-MİFTÂH'IN BEYÂN BÖLÜMÜNÜN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN Bİ...
“DEVLET ANA” ROMANININ SOSYOLOJİK BOYUTLARI
POSTMODERN ŞİİR NEDİR?
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNDE GÖRÜLEN HATALAR...
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLER...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA METİN SADELEŞTİRME ÜZERİNE BİR DEĞ...
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YA...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİN K...
SURİYELİ MİSAFİR ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROJESİ ÜZERİN...
TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUK...
BENEFITS OF OUT-OF-CLASS SPEAKING ACTIVITIES FOR EFL STUDEN...
İŞGAL VE HUKUK: İŞGAL DÖNEMİ OSMANLI HÜKÛMETLERİNİN ÇIKARDI...
PROF. DR. VAHİT TÜRK’ÜN TÜRKÇE YAZILAR ADLI ESERİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE YAZINSAL BİR METİN ÇÖZÜMLEME Ö...
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TÜRK VARLIĞI VE TÜRKÇE ÖĞRE...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL OKUR ALGILARI
KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİ
90. YAŞI DOLAYISIYLA PROF. DR. MEŞEDİHANIM SADULLAHGIZI NE’...
PROF. DR. ŞİNASİ TEKİN İLE ANILAR VE YAZIŞMALAR
MASAHIRO SHŌGAITO’NUN THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESE...
PROF. DR. KUBATBEK TABALDİEV vd. TARAFINDAN HAZIRLANAN ARKE...
PROF. DR. FUAT BOZKURT’UN TÜRK İMGESİ TUTTUM AYNAYI YÜZÜME ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, te...
AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK)
İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İnceleme...
SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİN...
KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE
“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ
TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞİMLER
TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ
İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN OR...
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDE...
MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI
BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK A...
CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALİHSİZ HAYAT HİKÂYESİ VE ...
MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLİSLERİ VE ÇEŞİTLİ UNSURLARI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE VİCDAN
VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA...
TURFANDA MI YOKSA TURFA MI ve YENİ TURAN ROMANLARI ÖRNEĞİND...
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİ...
EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR
SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABAN...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ...
TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLM...
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN A...
İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇAL...
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA V...
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI...
DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞREN...
2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIML...
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASIN...
BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI
TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR”
UŞAK ÇEŞMELERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER ...
TOKATLI NURİ’NİN “DİLBERLER DESTANI” BAĞLAMINDA OSMANLI’DA ...
DÜZCE’DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA ...
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDA...
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK ...
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ O...
FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ...
YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN Bİ...
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ...
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGE...
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖN...
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAP...
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANI...
GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLAR...
“GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) ADLI ESER GOB...
AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN VE DİĞER TÜRK SOYLU HALKLARIN EN ESK...
STEVEN ROGER FISCHER’İN DİLİN TARİHİ (A HISTORY OF LANGUAGE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
THE STUDY OF THE EFFECTS OF FATHER TRAINING PROGRAM ON THE ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIML...
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALAN...
KÜTAHYA'DA SAĞALTMA OCAKLARINDA TEDAVİ ESNASINDA KULLANILAN...
KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖN...
TİYATRAL KUDRETİN ÜÇ TEMEL AYAĞI: SÖZ, SÖZCÜK VE JEST
“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ
CAROL GİLLİGAN'IN KADININ FARKLI SESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI ADLI ESER ÜZERİNE
OSMAN KARATAY İLE MÜRDÜM KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ’IN ESK...
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI Hİ...