Eğitim ve Bilim

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Dergi Kayıt Tarihi: 6.05.2011
DergininWebsitesi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/
Dergi Hakkında: TED Bilim Kurulu’nun sorumluluğunda Türk Eğitim Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanan Eğitim ve Bilim / Education and Science dergisi, değerli bilim insanlarının katkıları ile 30 yıla yakın bir süredir eğitim alanında hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. TED Eğitim ve Bilim dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’nca ilgililere duyurulması uygun bulunmuş ve söz konusu karar 19.9.1977 gün ve 1952 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmıştır. TED Eğitim ve Bilim 2007 Yılı 32. Cilt, 143. Sayıdan itibaren Social Sciences Citation Index (SSCI) dizininde yer almaktadır. Dergimizde 2007 yılından itibaren yayımlanmış olan makalelere http://egitimvebilim.ted.org.tr adresinden tam metin, ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Eski sayılara erişimin sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.
ISSN: 1300-1337
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitim ve BilimEğitim ve Bilim
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 169<%$ Resources: Default, Sayi %>: 169
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyar...
Ara-Disiplin Olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: ...
Ebeveynlerin Gözüyle Özel Gereksinimli Çocukların Erken Mü...
Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Fiziksel ve İlişkisel Sal...
Gender and Academic Careers in Portuguese and Turkish Highe...
Türkiye’de Ergenlerin Duygusal Özerkliklerinin Bazı Demogra...
Matematik Öğretmen Adaylarının Kanıtlama Becerilerini Geli...
Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği: Geçerlik ve Gü...
Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu: Geçerlik ve Güven...
Sanal Zorbalık ve Öğretmenlerin Farkındalık Durumlarına Bir...
Uncertainties and Risks Determining Individual Demand for H...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 167<%$ Resources: Default, Sayi %>: 167
Geography Education Research in Turkey: A Teacher’s Perspec...
Achieving Gender Parity in Primary School Education in Turk...
Bir Örgüt Formu Olarak Okul ile Özdeşleşmede Akademik Başar...
Differences in English Vocabulary Use: Insights from Spoke...
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algılar...
How do Science Teachers View and Teach the Nature of Scienc...
Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye...
Anne-Baba Eğitimi Programının Çocuklardaki Davranış Sorunla...
Science Learning Experiences in Kindergarten and Children’s...
Sosyal Sınıfın Boyutları Olarak Gelirin, Eğitimin ve Mesleğ...
Pre-service Elementary Teachers’ Concept Images on Diagonal...
The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students’ Conce...
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası, Öğretimi...
An Investigation on Web Designed Alternative Measurement a...
Gregorc ve Kolb Öğrenme Stili Modellerine göre Öğretmen Ad...
Analyzing the relationship between social anxiety, social s...
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Sayı Duyusu ...
Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması Konusunun Öğretilmesin...
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yöneticilerin Ör...
How Teachers Evaluate the Environmental Studies Subject Te...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matemat...
Türk Üniversitelerinde Eğitim Programları ve Öğretim Anabil...
Evaluation of school administrator’s life quality in terms ...
Cultural Perspectives of Turkish ELT Coursebooks: Do Standa...
Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Ergenler İçin Uyarlanması ve ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 170<%$ Resources: Default, Sayi %>: 170
Roles and functions of university senates in Turkish univer...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 168<%$ Resources: Default, Sayi %>: 168
Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanmakta Olan Modüler Yetişk...
Stajyer Öğretmenlerin Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticile...
Bellek Eğitimi Programının Altı Yaşındaki Çocukların Bellek...
Mimarlık Eğitimi Açısından Üniversite Öncesi Öğrencilerin E...
Birey Açıklayıcı Madde Tepki Kuramı Analizi: Örtük Regresyo...
Türk Eğitim Sistemi’ndeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB Ülk...
Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz ...
Ergen Ruh Sağlığının Anne ve Baba Katılımı Açısından Yordan...
Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin...
Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği Ve Uygulamaları
Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Alanları ve Çatışma Çözme...
Türk Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Deneyimlerinde Kar...
Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye U...
Ortaöğretim Okullarına Önerilen 100 Temel Eser’deki Romanla...
İlköğretim Okulu Öğretmen Adaylarının Ahlak ve Ahlak Eğitim...
Adaptasyon ve Doğal Seçilim Konusunda Geliştirilen Rehber M...
Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Öğretimine...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/39<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/39
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 173<%$ Resources: Default, Sayi %>: 173
Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Alternatif Ölçme-Değe...
Psikodrama Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öznel İy...
Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Parametrelerinde Demokrasi Değe...
PISA 2000’den PISA 2009’a Güney Kore’de Okuma Becerisinin G...
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Akadem...
İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzey...
Elektronik Tablo Ortamında İlköğretim Öğrencilerinin Örüntü...
Dörtgenlerde Aile İlişkilerinin Yapılandırılması: İlköğreti...
Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Arkada...
Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Göre...
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Be...
Yükseköğretimde Karma bir Dersin Tasarımında İyi Uygulama İ...
2x2 Başarı Yönelimlerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Yor...
Kendinden Şüphe Duyma, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı Ar...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Son...
ABD’de TIMSS’e göre Düşük ve Yüksek Performans Göstermiş Ok...
Okul Tükenmişliği: Algılanan Sosyal Destek, Mükemmeliyetçil...
Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İli...
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Liderlik Yöneliml...
Kimya Dersi Akademik Başarısının Öngörülmesine Yönelik Bir ...
Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğretim Yönteml...
Uyarlanabilir Ortamlarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilm...
Enneagram'dan Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne: Bir Öneri
Alandan ve Alan Dışından Öğretmenlik Sertifikası ile Atanan...
Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilim...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 172<%$ Resources: Default, Sayi %>: 172
Test Teorisi: Bazı Temel Kavramlar
Dört Uluslararası Bölgede Matematik Alanında Cinsiyete Göre...
TIMSS Matematik Test Sonuçlarının Amerika ve Türkiye Arasın...
Genelleştirilmiş Farklı İşleyen Madde Analiz Yöntemi Olarak...
BILOG-MG ile Empirik Bir Dikey Ölçekleme Çalışmasından Bulg...
LYS Başarılarına Göre Okul Performanslarının Eğitsel Veri M...
Öğrenci Katılımı ve TIMSS 2011 Fen Başarısı Arasındaki İliş...
Türkiye'de Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Öğ...
Öğretmen Niteliklerinin TIMSS 2011 Fen Başarısına Çok Düzey...
Soru Zorluk Derecelerinin Fen Öğretmenlerinin Özelliklerine...
TIMSS 2011’de Öğrenci ve Okul Faktörlerinin Matematik Başar...
Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavında Öğrenci ve Oku...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 171<%$ Resources: Default, Sayi %>: 171
Sosyal Bilimlerde Paradigma Dönüşümü ve Türkiye’de Uygulama...
2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları...
Düşünme Eğitimi Programının İmpulsif Özellikli Öğrenme Güçl...
Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerinin...
Web Ontoloji Dili (OWL) Yoluyla Gelişimsel Bozukluğu Olan B...
FeTeMM Eğitimi ve Alan Öğretmeni Eğitimine Yansımaları
Sayısal Uçurum ve Demokrasi Bilincine Bakış: İlköğretim Öğr...
Akademik Ertelemenin Yordayıcıları: Sorumluluk, Başarı / Ba...
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği
Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikler...
Öğretmen Adaylarının Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan ...
Sosyalleşmenin Bir Aracı Olarak Anadili Öğretimi: Anadili D...
Türk ve Alman Matematik Öğretmenlerinin Değerlerinin Karşıl...
Lise Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarı Kaygı ve Kimya Dersi...
Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmede Denetim Odağının Web ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 175<%$ Resources: Default, Sayi %>: 175
SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetene...
14 Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Anaokulu Çocuklarının İlko...
Marksist Siyaset ile Durkheimci Pedagoji Arasında Bir Türk ...
PISA 2009 Sonuçlarına Göre Öğrenci Başarısını Etkileyen Fak...
Çember Özelliklerini Öğretmeyi Amaçlayan Teknoloji ve Sorgu...
Dünya'da ve Türkiye'de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Aka...
Beden Eğitimi Derslerinde Türk Öğrencilerinin Algılanan Mot...
Fen Öğretmen Eğitiminde Fen Defterleri Kullanımına İlişkin ...
Türkiye'de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede (NE...
Türkiye’deki Öğretmen Adaylarının BİT Kullanımına Yönelik D...
Fizik Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İlişk...
Türkiye'de Yükseköğretimin Fiyatı ve Getiri Oranı: Hukuk Fa...
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Risk Alma Davra...
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Tarihî Gelişim...
Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneyleri: Fizik Öğretmen...
Gerçeklik Terapisinin Türk Kültürüne Uygulanabilirliği: Kül...
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmes...
Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ile ilgili Beklentilerini...
Öğretmenlere Yönelik Öğrenci Zorbalığı ve Öğretmen Öz-yeter...
Başarı Yönelimleri ile Kararlılık Arasındaki İlişkiler
Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Gelişimlerinin İncelenmesi
İntramuskuler Enjeksiyon Yapma İstasyonu Verileriyle Genell...
Mimarlık Eğitiminde Yaparak Öğrenme: Kentsel Tasarımdan Mim...
Barış Eğitimi ProgramınınYedinci Sınıf Öğrencilerinin Çatış...
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagoji...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 174<%$ Resources: Default, Sayi %>: 174
Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek için Bir Araştırma Y...
İçerik Analizinin Parametreleri
Hesap Verebilirlikle İlgili Türk Milli Eğitim Sistemine Yön...
Karma Öğrenme Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algılar...
Okullarda Moral Sermayenin Geliştirilmesi
Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin ...
Görsel Destek ile Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin An...
Öğretmen Profesyonelizminin Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kül...
Davet/Engel İndeksinin Türkçe’ye Uyarlanması
Bir Bireyselleştirilmiş Uyarlanabilir ve Zeki E-Öğrenme Ort...
Türkiye’deki Kadın Üniversite Yöneticilerinin Stres ve Kayg...
Farklı Zorbalık Statüsüne Sahip Erinlerde Okula Bağlanma ve...
Öğrenenler Açısında Türkçenin Yapısal Özelliklerinin Yabanc...
Tanılayıcı Dallanmış Ağacın Psikometrik Özellikleri
Türkiye’de Anasınıflarında ve İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflarda...
Bilimin Doğası’nın Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Yen...
İleri Ergenlik Yıllarında İnternette Kimlik Denemeleri
İngilizce Öğretiminde Sözlü İletişim Hatalarının Düzeltilme...
Türkiye’nin İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretim Programla...
Çoklu Zekâ Kuramı ile Desteklenmiş Olan Basamaklı Öğretim P...
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Gerektirdiğ...
İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okum...
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Örgütsel Analizi
Eğitim Müfettişlerinin Görevlerinden Dolayı Yaşadıkları Str...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 171<%$ Resources: Default, Sayi %>: 171
Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları v...
Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerli...
Sınıf Yönetimi Dersinin Öz-Yeterlik Düzeyleri Üzerindeki Et...
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Müdürü Algılarına İliş...
9. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğ...
Otizmi Olan Çocuklara Duyguları Ayırt Etme Becerisi Kazandı...
Görev Bilinci, Akran İlişkileri Ve Öz-Düzenleme Merkezli So...
Popüler Kültür’ün Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarına Adaptasy...
Okuma ve Anlama Problemlerinin Tespiti ve Giderilmesine İli...
Özel İşletmelerin Kamusal Eğitime Katkı Yapma Nedenleri
Second Life Ortamında Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Dil Öğr...
Üniversite Öğrencilerinin İntihar Olasılıklarının İncelenme...
Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Geliş...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kontrol İdeolojil...
Genel Ortaöğretim Okullarının Büyüklüğü ile Okul İklimi Ara...
Türkiye’de Probleme Dayalı Öğrenme Çalışmaları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 170<%$ Resources: Default, Sayi %>: 170
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye...
Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye İlişkin Kavramsallaştı...
Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Uyarlama...
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İlköğretim Birinci Sınıf Ö...
Etkili Öğretim Elemanlarını Tanımlayan Öğretim Etkinliği Bo...
E-Öğrenme Başarı Modeli Geliştirilmesi
Yapay Sinir Ağları ile Öğrenci Başarısı Tahmini
Ergen Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanterinin Cinsiyetle...
Zihin Engelli Çocukların Annelerinde Sosyal Beceri Derecele...
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Saygı ve Duygusal Zekâ Düzeyle...
Hacettepe Üniversitesi'nde Cinsiyet ile Akademik Kariyer A...
Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Seviyeye Bağlı Matematik Başarı...
Comparison of effects of e-learning types designed accordin...
PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyall...
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENL...
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikl...
Bu Ne Saygısızlık? İngilizce Öğrenen Türklerin Şikayet Söz ...
Mutlu Okul
8. Sınıf Amerikan ve Türk Öğrencilerinin Vatandaşlık ile il...
Türkçe ve İngilizce Derslerine Yönelik Tutumun Akademik Baş...
Üstün Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Ahlaki...
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedag...
BİR YORDAMA ÇALIŞMASI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GENEL VE M...
Gençlere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Gereksinim Çö...
Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançlarının Cinsiyet ve R...
Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinde Dönüt Kullanımının Öğretm...
Bavyera Eyaleti İlkögretim Ders Kitaplarında Türk İmgesi Üz...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 179<%$ Resources: Default, Sayi %>: 179
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve S...
Türkiye'de Alternatif Eğitim Uygulamalarına ilişkin Öğretme...
Türkiye, Kore, Finlandiya Ana Dili Dersi Öğretim Programlar...
Fen ve Teknoloji Ders Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Bece...
Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyli İlköğretim Öğrencilerinin 4-8. S...
12 Haftalık Uyum ve Hazırlık Süreci Uygulamalarına 1. Sınıf...
Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi
Üniversite Giriş Sınavı Başarısıyla İlişkili Faktörler: Tür...
Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Yakla...
Video Destekli Anne-Baba Görüşmeleri: Erken Çocukluk Dönemi...
A Tipi Kişilik Puanları Kontrol Edilerek Çalışanların Stres...
Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Mahallede Bulunan Bir İlköğre...
Fen Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenme Ortamı Algıları ve Hede...
Ergenler için Karakter Eğitimi: Bir Araştırma Merkezine İli...
Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma ve Rehberli...
Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din An...
Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Ölçeğinin...
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik- Gü...
Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumla...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 180<%$ Resources: Default, Sayi %>: 180
Yörünge Fiziği Öğrenimini Uygulamalı bir Kinect Oyunu ile G...
Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-60 Ay Çocukları...
Okullarda Psikolojik Şiddet: Okulda Zorbalığın Artmasında Ö...
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bağımsız Hareket Becer...
Babalara Verilen Dil Eğitim Programının Çocukların Alıcı Di...
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimi, Tutumu...
Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmenler...
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Anlamaları ile Matemat...
Ergenlerde Sosyal Kaygının Stresle Başa Çıkma Yaklaşımların...
İşitme Engelli Çocuklarda Zeka: Demografik, Eğitimsel ve Od...
Türk Üniversitelerinin İmajı: Üniversitelerin Basın Reklaml...
Normal Sınıflara Devam Eden Özel Gereksinimli Öğrencilerin ...
Sınırlandırılmamış Materyallerle Yapılan Yansıtıcı Bir Oyun...
6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yö...
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde İnovasyon (Yenilikçi) ...
Türkiye’de İlköğretim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Gelece...
Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı
Öğretim Sürecine BİT Entegrasyonunu Etkinlik Kuramı Çerçeve...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları
Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Ünitesi ile İlgili Problemle...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 183<%$ Resources: Default, Sayi %>: 183
Öğretmen Liderliğini Açıklamaya Yönelik Bir Model: Dağıtımc...
Otizmli Çocuklara Aşamalı Yardımla Çizelge Kullanım Beceril...
İlkokul Öğrencilerinin Modelleme Süreçleri: Suç Problemi
Kültür Öğretmenleriyle Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Yaratıc...
Düzenli Alkol Kullanımı Olan Üniversite Öğrencileri Arasınd...
Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Matematik Kaygısı, Moti...
İşbirlikli Mentorluk Penceresinden Öğretmen Adaylarının ve ...
Türkiye’deki Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki İyilik Dur...
Kıbrıslı Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı Düzeylerinin İncel...
Duygusal Zekanın Alana Özgü Yaratıcılığı Yordama Düzeyi: Üs...
Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemli Bir Aşaması: Yetişkin Okuryaza...
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutlulu...
İlişkilendirme Becerisinin Matematik Öğretiminde Kullanımın...
Okumada Kaygı ve Anlama: Ana Fikri Bulamıyorum Öğretmenim!
Hayat Bilgisi Dersinde Uygulanan Değer Eğitimi Programının ...
Lise Öğrencilerinde Reddedilmişlik Duygusu, Akademik Başarı...
Hikaye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programının 5-6 Yaş Çoc...
Matematik Analiz Dersinde Öğretim Elemanlarının Tercih Etti...
Profesyonel Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Tutumların Yo...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 177<%$ Resources: Default, Sayi %>: 177
Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Model ve Mo...
Türkiye’de Dört Yıllık Eğitimin Sonunda Kim Kazanır: Toplum...
Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi
GeoGebra'yı Sınıfta Uygulayarak Orta Okul Öğrencilerinin Ma...
Öğretmenlerin Üstün Zekâ Kavramı ve Üstün Zekâlı Öğrenciler...
Türk ve Amerikan Yedinci Sınıf Matematik Ders Kitaplarının ...
Siber Zorbalık ve Mağduriyetin Yaygınlığının ve Risk Faktör...
Anne-Çocuk İlişkisinin ve Baba Tutumlarının Çocukların Ahlâ...
İlkokul 1.,2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Anlatma Becer...
Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölç...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin D...
Web Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Ba...
Arkadaşlık Kalitesi ve Öznel Mutluluk: Öznel Zindeliğin Ara...
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Çizgi Film Çözüml...
Öğretmen ve Yönetici Algılarına Göre İlköğretim Okulu Yönet...
Performansa Dayalı Durum Belirlemede Güvenirliğin Genellene...
Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Bir İhtiyaç Ana...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri ile Onl...
Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Süreç...
Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticil...
Konu Jigsawı (Birleştirme) Tekniğinin Ortaokul Yedinci Sını...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 181<%$ Resources: Default, Sayi %>: 181
Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerini...
Öğrenciyi Tanıma ve Problem Davranışları Belirlemede Öğrenc...
Türkiye’de Beyin Temelli Öğrenme Çalışmaları: Metodolojik B...
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan...
Öğrenci-Merkezli Öğretim Stratejilerinin Kuzey Kıbrıs’taki ...
Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yaratıcı Y...
Kuram ve Uygulamada Sınıf Dışı Tarih Öğretimi Algısı: Öğret...
Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Me...
Okullarda Örgütsel Sinizm ve Güven İlişkisinin İncelenmesi:...
Milli Eğitim Bakanlığı’nca Tamamlanmış Avrupa Birliği Eğiti...
Okul Öncesi Dönemi Çocuklarına Anadolu’da Yaşamış Nesli Tük...
Görsel Okuryazarlık, Psikolojik Danışma Ve Fototerapi: Bir ...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterl...
Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdür...
Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Teme...
Öğretmen Görüşleri Işığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 184<%$ Resources: Default, Sayi %>: 184
Amerikan Devlet Üniversitelerindeki Özelleşme ve Hesap Vere...
Lisans Derslerini SCALE-UP Sınıflarında Yürütmek İçin Altı ...
Üniversite Sıralamalarında Üst Sıralarda Bulunan bir Üniver...
Yükseköğretimde İş-Aile Çatışmasının Öncülleri
Oyun Planı: Küresel Güney’in Dünya Standartlarındaki Üniver...
Türkiye’deki Üniversitelerde Görev Yapan Bölüm Başkanlarını...
Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Yükseköğretim Kurumlarının...
Yükseköğretimde Bölüm Başkanlarının Profesyonelleşmelerinde...
Martin Trow’un Kaleydoskop’undan Türk Yükseköğretim Sistemi
Eğitim Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime ...
Modern Üniversite Ortamında Öğretim Üyelerinin Akademik Ent...
Yükseköğretimde İngilizce Okutmanların Örgütsel Sosyalizasy...
Algılar ve Gerçekler: Yükseköğretimde Öğretim Kalitesi
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi
Türkiye’de Yüksek Öğretim Finansmanı: Mezun-Kitle Fonlamalı...
Yüksek Öğrenimde Stratejik Vizyon Yaratmak için ‘knowledgiz...
Akademisyenlerin ve Öğrencilerin Perspektifinden Akademik Ö...
Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyumuna Kültürleşme Stre...
Akademisyenlerde Mobing ile İş Anlamı Arasındaki İlişkide S...
Türkiye’de Üniversitelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizine Gö...
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Örgütsel Adalet Algısının...
Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 168<%$ Resources: Default, Sayi %>: 168
Kültürleriçi Bir Yaklaşım: Farabi Değişim Programı
İlköğretim 3, 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyon...
Dinamik Geometri Ortamında Dönüşüm Geometrisinin Öğrenimi
Eğitimde Program Geliştirme Alanında Yapılan Doktora Tezler...
Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıkla İlgili Fiz...
Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik v...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgi...
Bilim Merkezinde Öğrenme: Bilim Merkezini Gezen Öğrencileri...
Astronomi Kavram Testinin Geliştirilmesi - Fen Bilgisi Öğre...
Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen...
Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordayıc...
Fen Öğretmen Adaylarının Modeller ve Modelleme Hakkındaki G...
Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Vak’a Örnekleriyle Öğreti...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/37<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/37
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 166<%$ Resources: Default, Sayi %>: 166
Öğrencilerin Akıcı Okumalarına Göre Okuma Anlama Stratejile...
Terapötik Bir Araç Olarak Bağışlama: İyileştirici Etken Ola...
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Öğretmen ve Öğretmen Ad...
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fonolojik Farkındal...
İlköğretim Öğretmenlerinin BT Okuryazarlık Düzeyleri ve BT’...
Investigating Predictors of Sense of Efficacy Beliefs of Cl...
Öğretmen Adayları Vektör Analizindeki Bazı Önemli Operatörl...
Türk Ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Etkinlik Kavramına D...
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullanılan Öğretim...
Autonomy and European Language Portfolio Use among Turkish ...
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Ölçüler...
Öğretmen Adaylarının Seçiminde Uygulanan Mülakat Sınavının ...
Müzede Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye’de Geliş...
MÜZİK ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN PERFORMANS KAYGISININ FİZİKS...
Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği’nin (ÖYÖ) Geliştirilmesi
Yükseköğretime Geçiş Sınavında Şifreleme İddiaları
Coğrafya Öğretmenlerinin Postmodern Coğrafya Algıları
Üç Aşamalı Test, Kavram Haritası ve Analoji Kullanılarak Li...
Normal ve Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocukları...
ERTELEME: ÖZELİK MODELLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Ver...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 178<%$ Resources: Default, Sayi %>: 178
Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmal...
Türkiye’deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Araştırmalarını...
Türkiye’deki Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam Çalışmaların...
Fen ve Matematik Eğitimi Alanında Gerçekleştirilen Ölçek Ge...
Türkiye’deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmaların...
Eğitim Alanında Yapılan Ölçek Uyarlama Makalelerinin İncele...
Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanındaki Matematiksel Modell...
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konusunda Yapılan Hizmet İç...
Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Anali...
Program Değerlendirme Araştırmalarının İçerik Analizi Ve Eğ...
Eğitimde Teknoloji Kullanım Sürdürülebilirliği Üzerine Yapı...
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Türkiye’deki Öğrencileri...
Türkiye’deki Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlar...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 179<%$ Resources: Default, Sayi %>: 179
Öğrencilerin Okuma Başarılarını Açıklayan Ailesel Değişkenl...
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Ekosistem Kavramını Anlama...
Öğretmenlerin Hazcı ve Faydacı Motivasyonlarının Tablet PC ...
PISA 2012 Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Faktörlerin A...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/39<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/39
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 174<%$ Resources: Default, Sayi %>: 174
Grup Çalışmasına Yönelik Yansımalar: Öğretmen Adaylarının D...
Öğretmenlerde Tükenmişlik: Tükenmişliğin Göstergeleri ve Bu...
Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve ...
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığı Algıları ile Me...
Türk Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Programı Uygulamasında...
Ortaokul Öğrencilerinin Suyun Kaldırma Kuvveti Kavramına Yö...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 173<%$ Resources: Default, Sayi %>: 173
Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin...
Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çoc...
Tahmin – Gözlem – Açıklama Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Y...
Üstbiliş, Zeka ve Metinden Öğrenme Performansı Arasındaki İ...
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumunun Örgütsel Kolektivizm ve ...
İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Performansı ile ...
Okul Öncesi Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerisi ...
İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarlarına ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/40
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 181<%$ Resources: Default, Sayi %>: 181
Öğrenme Stratejilerini Tekrar Amacıyla Kullanmanın Akademik...
Öğretim Tasarımı Dersinde Uygulanan Bilişsel ve Üstbilişsel...
Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Heyecan...
Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 182<%$ Resources: Default, Sayi %>: 182
En Yüksek Etki Faktörüne Sahip Eğitim Dergilerindeki Makale...
Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezl...
Barış Eğitimi Programının Öğrencilerin Şiddet Eğilimleri ve...
Müzakere ve Arabuluculuk Eğitiminin Ergenlerin Kişiler Aras...
Okul Kültüründe Müdürler Dijital Lider Mi?
Yaratıcı Drama ve Diğer Etkileşimli Öğretim Yöntemleri ile ...
Öğretmenlerin Eğitim Felsefesi İnançları ile Öğretme-Öğrenm...
Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanların Soru...
Drama Eğitiminin Beşinci Sınıfa Devam Eden Çocukların Çoklu...
Doğa Kavramı ve Çocukların Doğadan Uzaklaşmasına İlişkin Fe...
İngilizce Öğretim Elemanlarının Dil Öğrenme Süreçlerine İli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/38
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 169<%$ Resources: Default, Sayi %>: 169
A Comparison of Female and Male School Administrators’ Burn...
Associations of Social Anxiety and Depression with Cognitio...
Determining Language Learning Strategies Used by The Studen...
A Study on the Effects of Creative Drama Education Given to...
Education Programs for Talented Students Model (EPTS) and i...
An Instructional Practice Based on the Storyline Method Ori...
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan B...
Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliği ve Öğretmenlik Mesle...
Following Students’ Ideas: How Much to Let Go?
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Y...
Undergraduate Students’ Perceptions of Teaching Quality in ...
Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türk...
Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Araştırmaları: Yönelimler, Soru...
Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma D...
The Adaptation of Self-Directed Mathematics Learning Attitu...
Understanding Misbehavior at University Level: Lecturer Pe...
5-7 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi ve...
Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş ile İli...
Öğretmen Adaylarının Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algıla...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/41
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 183<%$ Resources: Default, Sayi %>: 183
Bir Beden Eğitimi Dersi Çiz
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/37<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/37
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 165<%$ Resources: Default, Sayi %>: 165
The role of school counsellor in behaviour management at se...
Anababa Psikolojik Kontrolü, Anababa İlgisi ve Ergenlerin Ö...
Globalleşmenin Üniversite Politikaları Üzerine Etkilerinin ...
Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formunun (SDÖ-S) Türk...
Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Ha...
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programın...
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Y...
Lineer ve Quadratik Örüntü Problemlerini Genelleştirme Stra...
Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geri Bildir...
Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları Gösterme Dü...
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçları...
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanla...
Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Dokü...
Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Duru...
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarı...
BİR OKUL TOPLUMUNDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİ TANILAMASI VE DUYARLILIK...
İlköğretim 7. Sınıflarda Matematik Öğretmenlerinin Kullandı...
Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Türk Asıl...
Yapılandırmacı Bilim Öğretim Programının 6 yaş çocuklarının...
Yaparak Öğrenme: Schank’ın “Amaca-Dayalı Senaryo” Kuramının...
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimle...
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anla...
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programındaki Öğr...
Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Y...