Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 6.03.2015
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/mersinefd
Dergi Hakkında: Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir. Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.
ISSN: 1306-7850
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi DergisiMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Ortaokul Öğrencilerinde İnsani Değerlerin Özyeterlik Algıla...
Piyano Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Deşifre Çalma Be...
Ana Sınıflarında Gerçekleştirilen Birlikte Kitap Okuma Etki...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerinde Tercih Etti...
Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları ...
Evli Bireylerde Psikolojik İyi Oluşun Yordanması
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nitelikli Bir Okul Öncesi Eğiti...
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları ile Cinsiyet ...
Türk Eğitim Sistemindeki FATİH Projesinin CIPP Modeline Gör...
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Yordanmasında De...
Öğretmenlerin Bütünsel Bakış Açısına Dayalı EkopedagojiTeme...
Investigation of Usage Frequency and Department on Usabilit...
Başlangıç Piyano Kitaplarının Müziksel, Görsel ve Tipografi...
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Kullandıkları Üst bil...
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşlerin...
Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve E...
Matematik Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Aka...
Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Becerileri Üzerinde Ç...
Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık
Eğitim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin ...
Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Yeni Bir Alan: Öğrenm...
5-6 Yaş Çocuklarının Değer Kazanım Süreçlerine Anne Değerle...
Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden Bir De...
Örgütsel Affedicilik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenle...
Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Gü...
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Y...
Okul Öncesi Dönem: Anne Baba Tutumları
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri İle Yeterlik İ...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Aldık...
Okul Yöneticilerinde Sanal Kaytarma Davranışı
Kültür Varlıkları ve Koruma Konusunda Aktif Öğrenme Temelli...
The Effect of Attachment Styles on Attitude towards Help Se...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EO...
İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Tek...
Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri
The Relationship Between Attitude and Perceived Self Effica...
Investigating Pre-Service English Teachers’ Stages of Conce...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen Adaylarının Farabi Değişim Programı’na Yönelik Gör...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğrenme Stillerinin İncelenm...
Kimlik Stilleri, Süreçleri ve Statülerinin Kimlik İşlevleri...
Üç Boyutlu Sanal Ortamlarda Beş Aşamalı Modelin Uygulanması
Analyzing the Structures of Figural Patterns Produced by Mi...
Siber Zorbalık Üzerine Ülkeler Arası bir Karşılaştırma: İta...
Determination of the Relationship between the Students’ “Ma...
Farklı Öğretmenlik Programına Devam Eden Öğretmen Adayların...
Interactive Videos in Foreign Language Instruction: A New G...
Astronomi Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinlikle...
Matematik Derslerinde Kullanılan Yaratıcı Drama Yönteminin ...
Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Güve...
Okul Yöneticilerinin Maarif Müfettişlerine Yönelik Etkileme...
Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İ...
Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenl...
Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamın...
Farklı Yöntemlerle Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: Pisa ...
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (2014-Kasım) C...
Eğitim Programı Tasarımı Tercihlerine Yönelik Öğretmen Görü...
Keman Eğitiminde Çoksesli Aranje Tekniklerinin Kullanımı
Öğrencilerin “Maddenin Tanecikli Yapısı” Konusu ile Bağlaml...
Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açı...
The Investigation of Pre-service Elementary Mathematics Tea...
Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Pers...
Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenle...
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Felsefenin Rolü
Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaş...
Okul Öncesi Dönemde Müze Eğitimi ile Çocuklarin Tarihsel Dü...
The Relationship between Teacher Candidates’ Possible Selve...
Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumve...
Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağlanma Stratejilerinin...
Medya Destekli Öğretimin Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Ba...
Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğiti...
Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfa...
Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) K...
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenmeye Yönelik Dene...
Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Bil...
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğre...
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Bi...
Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-Yeterlik D...
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Profili
Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının Öz Düzenleme ...
Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının BT Kullanma Niyetleri...
Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sosyal-Duygusal Öğrenmenin Öne...
Eğitim Psikolojisi Programının Değerlendirme Öğesinin Değer...
Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adayların...
Öğrenci Ders Devamının Sınavlarda Alınan Notlara Etkisi Üze...
Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Mat...
Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerin...
Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerine Küresel Vatandaşlık ...
Tükenmişliğin Mesleğe Bağlılıkla İlişkisi: Sınıf Öğretmenle...
İdeal Öğretmenlerin Disiplin Modelleri: Bir Anlatı Çalışmas...
ÖSS ve LES ile Ölçülen Sayısal ve Sözel Beceriler Arasındak...
Lise Öğrencilerinin Mesleki Değerleri
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem B...
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Dijital ve Matbu Okumaya ...
Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının...
Öğretmen Adaylarının İşbirlikli-Düzenleme Durumlarının Çeşi...
Okul Müdürlerinin Perspektifinden İlköğretim Okullarında İl...
Body Appreciation Scale: Evaluation of the Factor Structure...
Outdoor Environment and Outdoor Activities in Early Childho...
Türkiye, Şangay-Çin ve Peru Ülke Başarılarında Öğretmenlere...
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Algısı ve Deneyimleri...
Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeylerin...
Development Study for Absenteeism Attitude Scale
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Metin Dil Bilimi Temelli Metin Çözümlemesinin Bağdaşıklık A...
Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği
Yeni Bir Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımı Olarak Göreve Başlat...
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik A...
Pedagojik Formasyon Programına Katılan Öğrencilerin Öğretme...
5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilim...
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayla...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Ö...
Gruplar İçin Teknolojik Tasarım Uygulamalarını Değerlendirm...
İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İliş...
Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojile...
Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Ekran Tasarımı Se...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Definition of a Learning Object from Perspectives of In-Ser...
Öğrenci Çizimleri Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinin Hücre Kon...
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları ile Yürütülen “Seçim” Oda...
Okula Uyum Sağlamakta Güçlük Çeken Çocukların Çizdikleri Ok...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Söz...
Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Öğretmenlerin Gen...
Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşıl...
Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye U...
Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme St...
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntem...
Using Writing Templates as Materials to Improve Writing Ski...
Kadın ve Erkek Eğitim Denetmenlerinin Kişisel ve Mesleki Öz...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yeni Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklar ve Ö...
Öğretim Elemanlarının Algılarına göre Psikolojik Güçlendirm...
Sosyal Ağ Sitelerindeki Bilgilerin Güvenilirliği: Lisans-Yü...
Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerl...
Ebeveyne Bağlanma ve Sosyal Onay İhtiyacının Kişilerarası Y...
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimi...
Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Çerçevesinde Meme Kanserli K...
Ekolojik Sanat: Çevre Eğitimi İle Sanatın Kesişme Noktası
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Çat...
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tartışmacı Metinlerinde Gerekç...
Siberaylaklık: Yükseköğrenim ve Mobil Teknolojiler
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kadın Yönetici Olmak: Sorun...
Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlkokul Hayat Bilgisi Öğret...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) S...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve İ...
Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Adaptasyon, Geçerlik ve Gü...
Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kav...
Türkiye Cumhuriyetin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin...
Türk LGB Bireylerin Yaşam Doyumlarının Yordamada Psikolojik...
Okul Yönetiminde Okul Güvenliğini Sağlamak İçin Yapılan Uyg...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web...
Okul Tükenmişliği: Okula Bağlanma, Sosyal Destek ve Öz Yete...
Fen Bilimleri Dersini Alan Kaynaştırma Öğrencilerinin Kayna...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öznel İyi Oluşun Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-...
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik ÖzYeterl...
Problems Posed by Prospective Elementary Mathematics Teache...
Radyoaktivite Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yö...
Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Den...
Siber Zorbalığın Öğrencilerin Akademik, Sosyal ve Duygusal ...
İşe Yabancılaşmanın Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetine Et...
Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğ...
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversite...
İngiliz Dili Eğitimi Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersin...
Investigation of High School Students’ Internet Addiction i...
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgüt içi Bilgi Paylaşımı, Örgü...
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretim K...
Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık ve ...
Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Öğretim Elemanı ve Der...
Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik...
İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi: İlk Öğretmenler...
Duygusal Zekâ Düzeyi ve Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik İnan...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adaylar...
Eğitsel Arayüz Destekli Eğitim Yazılımlarının Eleştirel Düş...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranışlarının Öz Düzenleme...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İspat Kavrama Testine Dayalı Bir Öğretim Uygulamasında Karş...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkiye’de Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgil...
Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasına İliş...
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğretmen Yeterliklerinden Kişise...
Yapılandırılmış Grid Test Tekniğinin Türkçe Eğitiminde Kavr...
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Isı, Sıcaklık, Hal Değişimi” K...
Eğitim Sendika Yönetici ve Üyelerinin MEB İnsan Kaynakları ...
Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Kurumlarındaki Örgütsel...
The Effect of Using Scientific Stories on Teaching Science ...
Sınıf Çaplı Kendini-İzleme Öğretiminin Sosyal Geçerliği: Ço...
Yaşam Temelli Öğretim ve Öğrenme İstasyonları Yönteminin 9....
Dinamik Bir Matematik Yazılımının Öğretmen Adaylarının Etki...
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Bilimin Doğası Alanında Son 10 Yılda Yapılan Çalışmaların F...
Lisans Öğrencilerinin Psikolojik İyilik Hallerinin YGS Puan...
Investigation of FATİH Project within the Scope of Teachers...
Akademik Usulsüzlük: Öğretmen Adaylarının Görüşleri ve Dene...
Okul Yöneticilerinin Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürü...
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturmadaki Sorunları
Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Özyeterlikleri ile Değiş...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlam Yapıları Üzerin...
Planlı Dönemde Eğitim Planlaması Çalışmalarının Değerlendir...
The Effect of Conscious Consumption related Parental Role-M...
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Problem Çözmeye Dair P...
Eğitim Bilimlerinde Epistemoloji Araştırmaları: Düne, Bugün...
Dil Ve Edebiyat Öğretiminde Deneme Türü: Tanpınar, T.S. Eli...
4., 5., 6., 7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM (FeTeMM) TUT...
Açıklama Destekli REACT Stratejisi ile İlgili Öğretmen Aday...