Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Dergi Kayıt Tarihi: 19.11.2015
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/littera
Dergi Hakkında: LITTERA TURCA (Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature) başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere dil, dilbilim, dil öğretimi, edebiyat gibi dil ve edebiyat merkezli özgün alanlara ait bilimsel araştırma ve incelemeleri ilim dünyasına sunmayı gaye edinen uluslararası hakemli e-dergidir.
ISSN: 2149-892X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Littera Turca Journal of Turkish Language and LiteratureLittera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ŞİİRİ TENASÜPLEŞTİREN HÜNERLİ BİR NÂZIM: RODOSÇUKLU KÖMÜRKA...
TÛFÂN VAKTİ HZ. NÛH’A TEYEMMÜM FARZ MIDIR? (EMÎR HÜSREV DEH...
ÜTOPİK BİR MEKÂN ARAYIŞI OLARAK DENİZ (DENİZİN ÇAĞIRIŞI ÖRN...
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI’NA KAYNAKLIK BAKIMINDAN CÖNKLERİN ÖNEM...
DEDEM KORKUT KİTABI’NDA BİR YAPI ÇÖZÜMLEMESİ II: VİRE KİM
CÛDÎ’NİN MANZUM HAC SEYAHATNÂMESİ
DEVENİN MİZAH ÖĞESİ OLARAK KULLANIMINA BİR ÖRNEK: CADALOZUN...
KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNDE “GÖZGÜ” KELİMESİNİN KULL...
NECÂTÎ BEY’İN YAYIMLANMAMIŞ GAZELLERİ
ÜSLÛP ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖ...
FEHÎM-İ KADÎM’İN FARSÇA GAZELLERİNİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLE...
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE MUM MAKASI: MIKRÂZ
SEVGİLİNİN BOYUNUN BENZETİLENLERİ BAĞLAMINDA NÂRVENİ YENİDE...
TÜRK DİLİNDE FİİLLERİN SEMANTİK SINIFLANDIRILMASI PROBLEMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
MİZAH-İKTİDAR İLİŞKİSİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME D...
KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDAN “DEVE OYUNU” ÜZERİNE BİR DEĞERLEN...
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL...
EĞER Kİ VE İLLAKİ KELİMELERİNİN YAZIMI HAKKINDA
DÎVÂN ŞÂİRİNİN GÜLİSTÂN/GÜLZÂR/GÜLŞEN MEFHUMU
BURSALI RAHMÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
İLÂHÎ, USÛLÎ VE HAYÂLÎ İRTİBATIYLA HAYRETÎ DÎVÂNI’NDA YÛNUS...
TARIK BUĞRA’NIN TEFRİKA HALİNDE KALAN ROMANI KÜÇÜK AĞA’DA Y...
LUTFULLAH HALÎMÎ’NİN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM SÖZLÜĞÜ: TUHFE-İ ...
BANU ÇİÇEK’TEN GÜLCEMAL’E ALP KADIN TİPİNİN İZLERİ
“ESKİ TÜRKÇEDE İLGİ VE BELİRTME DURUM EKLERİ ÜZERİNE” ADLI ...
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA KİMLİK, ...
CENAB ŞAHABEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE SİMGESEL KURGU VE GÖRÜNTÜ D...
15. YÜZYILDA YAZILMIŞ MENSUR BİR AKÂİD-NÂME ÖRNEĞİ: YĖGEN M...
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING THEORIES/APPROACHES
NURETTİN TOPÇU’NUN HİKÂYELERİNDE HAPİSHANE
GÜMÜLCİNELİ ES’AD EFENDİ VE “TÜRK DİLİNDE KİNÂYÂT” ADLI ESE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ALİ BİN HÜSEYİN EL-AMÂSÎ’NİN “TARİKÜ’L-EDEB”İNDE DEYİMLER
ARPACI KARAÇAY KÖYÜNDEN ÜÇ MASAL
TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI
NEVRES-İ KADİM'İN MÜNŞEÂT'INDA YER ALAN ELEŞTİRİ İÇERİKLİ İ...
ÇİZGİSEL İLETİŞİM MODELİ BAĞLAMINDA ÂŞIK TARZI KÜLTÜR GELEN...
KOCA RÂGIB PAŞA’NIN PADİŞAHA GÖNDERDİĞİ ÜÇ TELHİS
GELENEK ÜZERİNE
FASÎH’İN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
MUHYÎ VE HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE KASÎDELERİ
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAHRÂ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
SAMİHA AYVERDİ’DEN ANLARI OLUŞTURAN ANILAR: KADIN YAZAR GÖZ...
TAMLIK/BÜTÜNLÜK KAVRAMI ÜZERİNDEN BİLGE KARASU’YU OKUMAK: İ...
EGEMENİN DİLİ-DİLİN EGEMENLİĞİ: BEYLİKLER DÖNEMİNDE ESKİ AN...
BAĞDATLI ZİHNİ’NİN “YÛSUF U ZÜLEYH” MESNEVİSİNDE OĞLUNA NA...
NA’ÎMÎ’NİN MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
VALUES EDUCATION AND LANGUAGE DEVELOPMENT THROUGH PROTEST M...
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ
ESKİ YAZIDAN ÇEVİRİLERDE YANLIŞ OKUMALARLA İLGİLİ BİRKAÇ AN...
FUZÛLÎ’NİN OSMANLI’YA BAKIŞI
FUZÛLÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ (İKİ GAZEL)
İSKEÇELİ MÎR-İ ALEM-ZÂDE RİF’AT VE SÂKÎ-NÂMESİ
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR KURAN FALI
HÂCİBÎ’NİN ŞERH-İ YÛSUF U ZELÎHÂ’SINDA KADIN ALGISINA DAİR ...
DİYARBAKIRLI AHMEDÎ'NİN “YÛSUF U ZÜLEYH” MESNEVİSİNDE ANLA...
HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN İLCÂM-I HISÂM VE İLZÂM-I ‘AVÂM’I
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KIZILELMA
TÜRKİYE’DE SATIŞ, PAZARLAMA VE REKLAM SEKTÖRÜ AÇISINDAN NAS...
SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
CHEDO MIJATOVICH’IN ‘SERVIA AND THE SERVIANS [SIRBISTAN VE ...
TABİB MUHAMMED BİN HASAN’IN İLM-İ TIBB ADLI ESERİ: İÇERİĞİ,...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BAKÎ’NİN DİLİNDEN KANÛNÎ’NİN SON SEFERİ: FEZÂİL-İ CİHÂD’DA ...
HİLMİ YAVUZ’UN “TEN SONNET”Sİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ
MUHİBBÎ’NİN BAHR-İ TAVÎLİ
KARAY YAZI DİLİ
EN MUTEBER KAYNAKTAN GAYBI ÖĞRENMEK: BİR KURAN FALI MANZUME...
ESKİ UYGURCA SÖZLÜKLERİN HAZIRLANMASINDA DİZİNLİ ÇALIŞMALAR...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRÂBÎ DEDEBABA DİVANI’NDA İKTİBASLAR
YENİŞEHİRLİ AVNÎ BEY’İN FARSÇA RUBÂÎLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN- ÖLÜM ÂDETLERİ VE ADLANDIRMALARI
BİREYDE DİL BİLİNCİ
MUHTASAR BİR BELÂGAT METNİ: MEFHÛMU’T-TELHÎS
İMGE VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE “SU” İMGESİ
GÜFTÎ’NİN TEŞRÎFÂTÜ’Ş-ŞU‘ARÂSI’NDA MİZAHÎ UNSURLAR
İMGE VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE “SU” İMGESİ
BİR BEKTAŞÎ NASİHAT-NÂMESİNDE SÜNNÎ İTİKADI İZLERİ
REFİ CEVAT ULUNAY’IN ROMANLARINDA AŞK VE CİNSELLİK
MURAD ÇELEBİ (AZMÎ)’NİN KİTÂB-I KÜMÜK ADLI ESERİNİN TANITIL...
KARAY LEKSİKOLOJİSİ ÜZERİNE
ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: DÜRR...
KÛY-I YÂR
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ALPER TUNGA DESTANI’NIN YENİ BİR KAYNAĞI OLARAK: SÜLEYMANNÂ...
SÂKÎNÂMELERE GÖRE ŞARABIN VASIFLARI VE ETKİLERİ
KUBÛRÎZÂDE ABDURRAHMAN RAHMÎ EFENDİ VE BİLİNMEYEN GAZELLERİ
KADI BURHANEDDİN ve NESÎMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE GEÇEN BİTKİ VE H...
ŞEYHÜLİSLAM YAHYA DİVANI’NDA UYKU KAVRAMININ KULLANIMI ÜZER...
SURİYE TÜRKMEN TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TESPİTİNDE DERLEME YÖNT...
ABDULKERİM HÂDİ’NİN “BİR TEBESSÜM” ADLI HİKÂYESİNİN ÇEVRİYA...
EBÜZZİYÂ TEVFÎK’İN SÜRÛRÎ-İ MÜVERRİH’İ
EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
“YENİ HAYAT” ROMANI BAĞLAMINDA ANLATI, ANLATICI KONUMU VE A...
VEYSÎ'NİN HİCVİYE'Sİ
1980 SONRASI ÂŞIK ŞİİRİNDE SİYASİ SÖYLEMLER
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
KÂNÎ MÜNŞEATINDA MİZAH
AYNI DÖNEMDE YAZILMIŞ ANTOLOJİK İKİ TEZKİRENİN (SİLAHDÂRZÂD...
BUDİNLİ CİHÂDÎ VE TEŞRÎH-İ TIBÂè İSİMLİ TÜRKÇE- ARAPÇA MANZ...
NEDÎM DÎVÂNI’NDA ATEŞ VE ATEŞLE İLGİLİ KELİMELERİN KULLANIM...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
FUÂDÌ VE RİSÂLE-İ ŞEVKİYYE FÎ DEVERÂN-I SÛFÎYYE’Sİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
TÜRKÇEDE “BÖYLE, ŞÖYLE, ÖYLE” KELİMELERİNİN İŞLEVİNE DAİR
DEDE KORKUT KİTABINDA GEÇEN ATASÖZLERİNİN ANLAMSAL İNCELEME...
MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİRLERİNDE KİMLİK KURGUSU VE BENLİ...
YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNİN SİMGE KURGUSU VE GÖRÜNTÜ DÜZEYLE...
ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA YAZILI ANLATIM BECERİ...
ŞEVKET BULUT’UN HİKÂYELERİNDE “İNANÇ” TEMASI ÜZERİNE BİR İN...
RAVZATÜ’L-EŞ’ ÂR’DAN HAREKETLE EHL-İ BEYT VE KERBELÂ İÇERİK...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVL...
ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVL...
ŞUARA TEZKİRELERİNDE ANEKDOTLAR VASITASIYLA BİLİNÇALTINA TE...
17. YÜZYIL DİVANLARINDA KÖPRÜLÜ AİLESİNDEN SADRAZAMLARA SUN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BİR YAZMA ESERLER KATALOĞUNDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER ...
KIRGIZ ATASÖZLERİNDE GEÇEN HAYVAN ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELE...
FAHRİ ERDİNÇ’İN “ALİ’NİN BİRİ” ROMANINDA YAPI VE İZLEK
AŞKA DAİR BAZI TASAVVURLAR (XVI. YÜZYIL DİVANLARINDAKİ AŞK ...
NÛH b. MUSTAFA’NIN MECMÛA-İ GAZELLİYYÂT’I
Osmanlı Şiirinden Giyim-Kuşam Literatürüne Bazı Ekler
FİGÂNÎ'NİN YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ
KARABAĞ’IN KARA BAHTINDAN GERİYE KALANLAR: “KARABAĞ HİKÂYEL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
KUR’ÂN SURELERİNE DAİR YAZILMIŞ MANZUM BİR ÖRNEK: DÂ’Î VE S...
KLASİK METİNLERİN DOĞRU OKUNUP ANLAŞILMASI İÇİN SÖZ DİZİMİN...
DASİTÂN-İ AHMED HARÂMÎ MESNEVİSİ ÜZERİNE İNCELEMELER -1-
TÜRKÇEDE ANA DİL VE ANA DİLİ
MUHYÎ’NİN MANZUM HADÎS-İ ERBAÎN TERCÜMESİ
ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ’NİN “MÜNTEHAB” ADLI ŞİİR ME...
ÂCİZÎ VE ŞİİRLERİ
NERGİSÎ’NİN YENİ BİR GAZELİ ÜZERİNE
YAŞAYAN ALEVİ KÜLTÜR VE İNANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (O...
FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE MEKTUPLARINDA BİR SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ
TOKAT MÜZESİNDE SERGİLENEN BİR SATIR ARASI KUR’AN-I KERÎM T...
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ GAZETECİLİĞİNE GİRESUN’DAN İKİ ÖRNEK:...
TOPLUMSAL GERÇEKLİK BAĞLAMINDA YAŞAR KEMAL’İN ‘DAĞIN ÖTE YÜ...
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE SES İMGESİNE PSİKANALİTİK B...
AHMET NÂCÎ’NİN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ESKİ TÜRKÇEDEKİ SIFAT-FİİL EKLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE UYGUR...
KLASİK ŞİİRİN NASIL SÖYLENDİĞİ/YAZILDIĞINA DAİR ŞEYH GÂLİB’...
TANZİMAT DEVRİ TÜRK ROMANINDA TANRI VE KÖTÜLÜK
İKİZ KARDEŞ
NEBİ ÖZDEMİR(2012), MEDYA KÜLTÜR ve EDEBİYAT, ANKARA: GELEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ANAMUR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ'NE KATKILAR‐2
MÜTERCİMİ BELLİ OLMAYAN MENSÛR BİR KASÎDE-İ EMÂLÎ TERCÜMESİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ELÇİN EFENDİYEV’İN “BAYRAQDAR” POVESTİNDE İNSAN PANORAMASI
ABDÎ VE KÜTAHYA ŞEHRENGİZİ
ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİMİZDE DEVE
TÜRK EDEBİYATI’NDA SECİ’ VE GÜLŞEN-İ ŞU’ARÂ ÖRNEĞİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
BÂKÎ HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
“SÂYE” KELİMESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
19. YÜZYILDA YAPILMIŞ BİR KIYAFETNĀME TERCÜMESİ: DIMAŞKḬ’Nİ...
NECİP ASIM’IN MİLLÎ ARUZ RİSALESİ (İNCELEME-METİN)
GIYÂSÎ VE ŞİİRLERİ
SOREN KİERKEGAARD'IN VAROLUŞ FELSEFESİNİN POSTMODERN KURMAC...
CORMAC McCARTHY’NİN İHTİYARLARA YER YOK ADLI ROMANINDA HETE...
İBADET İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞININ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ KUR’...
KUR’AN’IN FAZİLETLERİNDEN SÖZ EDEN METHİYE TÜRÜNDE BİR MANZ...
MAZMUN BEYANINDADIR: KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUN ARAYIŞINA ...
BURSALI RAHMÎ’NİN DÎVÂNINDA BULUNMAYAN BAZI GAZELLERİ
BİR ROMAN BİR GAZETECİ: REFİK ERDURAN’IN YAĞMUR DUASI İSİML...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TELEVİZYON REKLAMLARINDA NOSTALJİK TEMALAR
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR İSTANBUL ŞEHRENGİZİ
ESKİ ŞAİR MEKTUPLARINDA DUA GELENEĞİ
SABAHATTİN ALİ’NİN “KUYUCAKLI YUSUF” ROMANINDA MEKÂNIN POET...
ENDERUNLU KÂMİL VE ŞİİRLERİ
TEŞBİH-İ BELÎĞDE KENDİSİNE BENZETİLEN BİR UNSUR OLARAK DENİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRK DİLİNİN ESKİCİL BİR KELİMESİ ALAÇUK: YAPISAL-KÖKENBİLİ...
SALAR TÜRKÇESİNDEKİ ÇİNCE UNSURLAR
ÂTEŞ-KEDE-İ MUNTAFÎ’DE YER ALAN ŞAH, ŞEHZADE VE EMİR UNVANL...
MİHALİCÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN ZÜBDETÜ’L-BEYÂN İSİMLİ BELÂGAT ...
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AHVĀL-İ MEVT ADLI ESER Ü...
DİVAN ŞİİRİNDE GÜREŞ VE PEHLİVANLIK
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
16. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE BİR İSLAM TARİHİ METNİ VE SÖZ V...
KIBRIS TÜRK VAROLUŞ MÜCADELESİ KONULU ESERLERDE KADIN KAHRA...
RÛDEKÎ’NİN MÂDER-İ MEY KASİDESİNİN AÇIKLAMASI
TELEVİZYON-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EZEL DİZİSİ
ÇAYLAK MEHMED TEVFİK’İN “TAHRİC-İ HARÂBÂT”I
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA GURBET VE NEVRES-İ KADÎM’İN GURBET...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FATİH’İN PEKİŞTİRDİĞİ BİR GELENEK: ÂŞIKLAR TOPLULUĞUNA “SER...
DÎVÂN ŞAİRİNİN DÜNYASINA ZAMANIN KADRANINDAN BAKMAK: BOSNAL...
HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ
BİR DİL UĞRAŞIRI GÖZÜNDEN TEBDİZ
GAZELDE REDİF-ANLAM İLGİSİ BAĞLAMINDA SEHÎ’NİN KADEH REDİFL...
TÜRK VE FARS EDEBİYATLARINDA SEVGİLİDEN YÜZ ÇEVİRME
‘ABBÂSÎ İMÂME’ TERİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
16. YÜZYIL ŞÂİRİ HAYRETÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ VE BU...
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “AĞZI MÜHÜRLÜ” DEYİMİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ŞEYH GÂLİB’İN “DÜŞDÜ” REDİFLİ GAZELİ İLE KUL YUSUF’UN “DÜŞT...
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA GELEN...
VÜS’AT O. BENER’İN “DOST” VE “DAM” ÖYKÜLERİNDE SIKINTI VE H...
SOSYAL DIŞLANMA- YOKSULLUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TOKATLI ÂŞIK...
KİTABA MEDHİYE: SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ VE ESÂMÎ-İ KÜTÜB KASİDESİ
RIFKÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİ
KAHRAMANIN YOLCULUĞUNDA DİŞİL VARLIKLAR: KARAÇAY-MALKAR NAR...
EBUBEKİR EROĞLU'NUN ŞİİRİNE BİR İLK ADIM: "ÖN NİYAZ"
BİLGE KARASU’NUN GECE’SİNDE FELSEFE, TOPLUM, BİREY, YAZIN.....
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
DEDE CÖNGÎ’NİN SİYÂSETÜ’Ş-ŞER‘İYYESİ’NİN MEHMED SEBZÎ EFEND...
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ VE HÂCI BEKTAŞ VELÎ İLE İLGİLİ TEME...
KERKÜKLÜ MEHMED MİHRÎ VE EL-ESERÜ'L-CELÎL FÎ MEDH ALÂ İSMÂÎ...
AKRABA MEKTUPLARINI İÇEREN BİR MÜNŞEÂT MECMUASI
ALBERT CAMUS’NÜN “YABANCI” ROMANINDA KİMLİKVE YABANCILAŞMA ...
DİVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEN AHISKA TÜRKLERİ YAZILI VE SÖZLÜ Dİ...
PEND-NÂME-İ ASKERÎ
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖZEL DİLİ ÜZERİNE
GÖÇMEN TÜRKLERİN ALMANYA’DA YAŞADIĞI SORUNLARIN DÜNÜ VE BUG...
GENCELİ NİZÂMÎ’NİN DÖRT MESNEVÎSİNİN MENSÛR TERCÜMESİ VE BU...
SYLLABUS DESIGN
ÂGEHÎ DÎVÂNI “TA’VİZÜ’L-ÂŞIKÎN”İN MONOGRAFİK TAVSİFİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
17. YÜZYIL ANADOLU TÜRKÇESİ İLE BİR ÂMENTÜ ŞERHİ ÜZERİNDE D...
USÛLÎ DİVANINDA KUŞLARIN SEMBOLİK DEĞERLERİ
TÜRK EDEBİYATINDA TEMÎMÜ’D-DÂRÎ HİKÂYELERİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YABANCILARIN TÜRKÇE ÖĞRENME DENEY...
ŞEYHOĞLU VE ŞİİRLERİ
BÂKÎ DiVANI’NDA SÂKÎ MEFHUMU
MEHEMMED HADİ’NİN “ALƏMİ MÜSAVATDAN” POEMASINA FENOMENOLOJİ...
MANZÛME-İ NASÂİH ALÂ MEŞREBİ’T-TASAVVUF’TAN MİRACNÂME TÜRÜN...
YAHYA AKENGİN’İN ROMANLARINDA TEMA
ROMAN-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA REFİK AHMET SEVENGİL’İN ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MİNKÂRÎ ALÎ HALÎFE’NİN RİSÂLE-İ S‘ADET NEVÂLESİ
DİVAN ŞİİRİNDE ŞÂNE (TARAK) REDİFLİ GAZELLER
DELALET VE GÖSTERGE KAVRAMLARININ BELAGAT-GÖSTERGEBİLİM İLİ...
DÜNYA COĞRAFYALARINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARA TÜRK HİKÂYESİNDEN...
ZARÎFÎ EFENDİ VE HATTATLAR İÇİN YAZDIĞI MANZUM ESERİ: RİSÂL...
HEDİYYETÜ’L-İRFÂN DER-ŞERH-İ BAHÂRİSTÂN VE ESERİN ŞERH YÖNT...
SANAL İLETİŞİM TEKNİĞİ IŞIĞINDA AŞK, “THE MAHREM PALACE” VE...
MARDİNLİ AKLİ VE MANZUM MEKTUBU
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
REFİK HALİT KARAY’IN ‘YATIK EMİNE’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİ...
KİLİSLİ ZİHNÎ'NİN "OLUR" REDİFLİ KERBELA MERSİYESİ
TÜRK DİLİ DEVRİMİYLE BİRLİKTE TÜRKÇENİN KAZANIMLARI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECE...
TENKİTLİ BİR DİVANA DİPNOTLARINDAN BAKMAK: HAYRETÎ DİVANI Ö...